All for Joomla All for Webmasters
Warning!   old website

สำหรับนักศึกษา

ระบบสารสนเทศ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

บริการระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษาในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นดังต่อไปนี้

แบบฟอร์มระดับปริญญาตรี

งานสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มระดับบัณฑิต

กลุ่มไลน์

แจ้งเรื่องแนะนำเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ภาควิชาฯพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการ การจัดการเรียนการสอนได้ที่กลุ่มไลน์ CS KKU CREATIVE