All for Joomla All for Webmasters

บริษัท DST Systems, Inc. บรรยายแนะนำบริษัทและรับสมัครงาน

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00- 14.00 น. บริษัท DST Systems, Inc. ได้จัดกิจกรรมการบรรยายแนะนำบริษัทและตำแหน่งงานว่างแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4  ณ อาคารเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ ห้อง 5103 ในการนี้มีคณาจารย์เข้าร่วมฟังบรรยายด้วยจำนวน 3 ท่านคือ ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์, อ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายต่างประเทศและสื่อสารองค์กรและ อ.ดร.อภิศักดิ์ พัฒนจักร

 

 

บริษัท DST Systems, Inc. เป็นบริษัทต่างชาติที่มีสาขาใหญ่อยู่ที่ประเทศอเมริกา มีสาขาย่อยที่ประเทศอินเดียและประเทศไทย เป็นบริษัทผู้ให้บริการชั้นนำทางด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมทางด้านการเงิน เช่น การผลิตและให้บริการซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบของธนาคารและตลอดหุ้น เป็นต้น สำหรับการทำงานกับ DST พนักงานทุกคนจำเป็นต้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี มีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน และที่สำคัญต้องมีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับบริษัท ซึ่งมีตำแหน่งงานที่หลากหลาย พนักงานทุกคนที่ได้รวมงานจะได้รับการสอนงาน มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สำหรับพนักงานได้แก่ เงินเดือน, เงิน Bonus, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ

 

 

กิจกรรมในวันนี้นอกจากจะได้รับการฟังบรรยายจากบริษัทแล้วยังมีโอกาสสมัครเป็นนักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาสหกิจศึกษาและสมัครเข้าเป็นพนักงานกับทางบริษัทด้วย โดยมีตำแหน่งงานที่น่าสนใจดังต่อไปนี้คือProgrammer(Java,Cobol,C,C++,PL/SQL,Progress,iOS), Software Tester, HR

facebook like box

facebook like box