All for Joomla All for Webmasters

นักศึกษาร่วมเข้าแข่งขัน KPMG Cyber Security Challenge 2017

 

ด้วยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด ได้จัดการแข่งขัน “KPMG Cyber Security Challenge 2017” ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:00-18:30 น. ณ ห้องอบรม ชั้นที่ 48 อาคาร เอ็มไพร์ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจำนวน 12 ทีม รูปแบบของการแข่งขันเป็นการแข่งขันทางด้านระบบเครือข่าย เช่น การถอดรหัส การหาความลับจากไฟล์ การแฮ็กระบบเครือข่าย การแฮ็กเว็บไซต์ ซึ่งตลอดการแข่งขันใช้เวลาทั้งสิ้น 7 ชั่วโมง

 

ในการนี้ภาควิชาฯได้ส่งตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 1 ทีม คือทีม KKU-WIFI-S มีสมาชิกดังต่อไปนี้

1. นาย ปริญญา เปรมไธสง
2. นาย ชิงชนะ พลชา
3. นาย ธนดล รัศมีเพ็ญ
4. นาย วสิษฐพล นุคิด

สำหรับผลการแข่งขันทีม KKU-WIFI-S ได้ลำดับที่ 10

 

facebook like box

facebook like box