All for Joomla All for Webmasters
Warning!   old website

นักศึกษาคว้ารางวัลจากค่าย KKU SMART LEARNER HACKFEST 2017

 

 

 

 

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้และการทำงานสำหรับผู้เรียน Gen Z โดยการสร้างแหล่งการเรียนรู้โดยใช้ Cloud Technology ของ G Suite และ Office 365  จึงได้จัดโครงการ ค่ายส่งเสริมนักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ “KKU SMART LEARNER HACKFEST 2017” ในวันที่ 7-9 และ 12 กันยายน 2560 ที่สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 6-7 สำนักหอสมุด โดยมีนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาจัดทีม 5 คนเข้าร่วมอบรมและประกวดผลงาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ โดยมีสมาชิกในทีมดังนี้

 

  • นายศุภวิชญ์ ภารจินดา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
  • นายธีระพล อรรถประจง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  • นางสาวเกวลิน  มงคลชู นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  • นายพิทยา นามอั้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
  • นายธงนกรณ์ เสาสูงยาง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

 

โดยทีม KKU FAAK RAN ได้เห็นปัญหานักศึกษาที่มีเพจ/ร้านค้า ขาดช่องทางในการประชาสัมพันธ์ โปรโมทสินค้าที่ผลิตจากความสามารถของตนเอง ทางทีมจึงได้สร้างแอพพลิเคชัน KKU FAAK RAN ขึ้นมา ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันรวบรวมข้อมูลร้านค้า งาน Hand Made รวมทั้งการนำเสนอความสามารถของนักศึกษาออกมาเป็นชิ้นงานที่สามารถขายได้ซึ่งนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ 

ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สุริยา ไตรยราช หนึ่งในคณะกรรมการให้คะแนน กล่าวว่า “หลักเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันประกอบด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย ความสมบูรณ์ของงาน และที่สำคัญต้องใช้งานได้จริง สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะโดดเด่นในด้านของการตอบโจทย์ และการใช้งานได้จริงในชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมไปถึงนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวจะเข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งคนเหล่านั้นยังไม่มีข้อมูลมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นพื้นฐาน ก็สามารถที่จะใช้งานได้ นอกจากนั้น ยังตอบโจทย์ของความเป็นสกิลเลินนิ่งของนักศึกษาในศตวรรษที่21 ซึ่งเขาสามารถพัฒนาตัวเองเป็นผู้ประกอบการก็ได้ หรือสามารถพัฒนาการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้อื่นๆได้ด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาในนักศึกษาศตวรรษที่21 จะต้องมีนั้นก็คือ เป็นผู้เรียน ผู้รู้และผู้ทำไปพร้อมๆกันด้วย”