All for Joomla All for Webmasters
Warning!   old website

พิธีไหว้ครูภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 โดยมี ผศ.ดร. พิพัธน์ เรืองแสง รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูที่ได้กรุณาอบรมสั่งสอนศิษย์ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยมและรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 จากนั้นรักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาฯ ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

 

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2559

ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาคปกติ
ชั้นปีที่ 4 นายณัฐพงศ์ เกลาเกลี้ยง  573020678-0  3.78  ทุนการศึกษา 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
ชั้นปีที่ 3 นายสินธุ จันสุตะ 583020365-2   3.75 ทุนการศึกษา 10,000 บาทพร้อมจะติดบัตร
ชั้นปีที่ 2 นางสาวฑิตยา ศรีวุฒิทรัพย์ 593021270-9  3.65  ทุนการศึกษา 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร 

 

นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์โครงการพิเศษ
ชั้นปีที่ 4 นายวิษณุพงศ์ เหล่าสาน  573020788-3  3.24  ทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
ชั้นปีที่ 3 นายภาณุพงศ์ ภาระหัน 5830213497-5  3.11  ทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

 

นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาคปกติ
ชั้นปีที่ 4 นางสาวสุรีพร สุขชูศรี 5730204415-3  3.75  ทุนการศึกษา 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
ชั้นปีที่ 3 นางสาวศิริกาญจน์ พลคำ  583020417-9   3.89  ทุนการศึกษา 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
ชั้นปีที่ 2 นายธนาวุฒิ นาบรรดิฐ  593021295-3   3.49   ทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

 

นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการพิเศษ
ชั้นปีที่ 4 นางสาวนาราภัทร  คำสวาท   573021415-7   3.02   ทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
ชั้นปีที่ 3   นางสาวกวิสรา  อังมีพิษ   583021364-9   3.13  ทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

 

นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ภาคปกติ
ชั้นปีที่ 4 นางสาวเกษมณี หาญสุริย์   573020454-2   3.46   ทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
ชั้นปีที่ 3 นางสาวอารียา  วรหาญ   583020472-1   3.54   ทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
ชั้นปีที่ 2  นางวิลาวัลย์ รอบรู้    593021336-5   3.07   ทุนการศึกษา 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

 

นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์โครงการพิเศษ
ชั้นปีที่ 4  นางสาววิภาสิริ นาเมืองรักษ์  573021458-9   3.30   ทุนการศึกษา 5,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

 

ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชั้นปีที่ 2 นางสาวชุดาภา  ธรรมสาคร    595020055-2   4.00  ทุนการศึกษา 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นปีที่ 2 นายปิยะณัฐ ศิริสวัสดิ์   595020056-0  4.00  ทุนการศึกษา 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

 

สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ชั้นปีที่ 2 นายชวนะนันท์   หงษ์ยนต์   595020062-5   3.77   ทุนการศึกษา 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

 

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่นที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2559

 ระดับประเทศ

1. รางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขัน Digital Innovation Startup Apprentice 2017 ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น 8,๐๐๐ บาท ประกอบไปด้วย

             นางสาวปภวรินทร์         ศรีมีชัย

             นางสาวคุณัญญา          ยุปาระมี

             นายรัตนพล                ชัยแสน

             นายสายธาร               โพธิ์ทอง

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 “NSC 2017” ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น 8,000 บาท ประกอบไปด้วย

            นายเนติพงษ์               กัญญะลา

            นายธนเดช                 คุ้มไข่น้ำ

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 “NSC 2017” ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น 5,000 บาท ประกอบไปด้วย

             นางสาวปัทมวรรณ        หาญคำภา

             นายธนพล                 แสนบุญศรี

             นายเศกสิทธิ์               ประคองสิน

4. รางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 “NSC 2017” ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น 3,000 บาท จำนวน 2 ทีม ประกอบไปด้วย

    ทีมที่ 1

             นายธนภัทร                ประทีปทอง

             นางสาวดวงอนงค์          อ่อนเฉวียง

    ทีมที่ 2

              นายชานนท์                จุลศิลป์

              นายณัฐกิตติ์                บุญเรือง

 

 

ระดับภูมิภาค

1. รางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมแข่งขัน ACM-ICPC 2016 (Thailand Northeastern Region Programming Contest)  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น 3,000 บาท ประกอบ   ไปด้วย

             นายกิตติพงษ์              โยทัยเที่ยง

             นายวายามะ               มะโนชัย

             นายณพวงศ์                    สมอ่อน

2. รางวัลที่ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขัน KKU-mHealth (Thailand mHealth Bootcamp & Hackaton 2017) ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น 2,000 บาท ประกอบไปด้วย

              นางสาวปภวรินทร์         ศรีมีชัย

3. รางวัลที่ 3 จากการเข้าร่วมแข่งขัน KKU-mHealth (Thailand mHealth Bootcamp & Hackaton 2017) ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น 1,000 บาท ประกอบไปด้วย

              นายคมเคียว               ตั้งประเสริฐ

 

 

รูปกิจกรรม