All for Joomla All for Webmasters
Warning!   old website

ปิดการฝึกงานนักศึกษาฝึกงาน ณ ภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา2559

 

 

      นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ้นสุดการฝึกงาน ณ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560

      โดยการฝึกงาน ภาควิชาฯได้ดำเนินการคัดสรรนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบกว่า 30 คน ให้เข้าฝึกงานกับภาควิชาฯเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ(E-Office) ในหลายระบบด้วยกันให้ครอบคลุมภารกิจในทุกๆด้าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านระบบสารสนเทศสำหรับรองรับการใช้งานเมื่อมีการจัดตั้งคณะใหม่(คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) โดยตลอด 2 เดือนกว่าในการฝึกงานนักศึกษาได้รับการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Yii2 ได้ศึกษาความต้องการของระบบ(requirement)จากเจ้าหน้าที่ของภาควิชาฯและเข้ารับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบตามความต้องการของผู้ใช้และดำเนินการพัฒนาระบบงานบนเว็บไซต์ให้มีความเหมาะสมและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ ผลการฝึกงาน นักศึกษาทุกกลุ่มได้ทุ่มเทกำลังความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติการฝึกงาน และมีความพร้อมในการสานต่อระบบงาน สำหรับรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงานมีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

ชื่อนักศึกษาฝึกงานที่ภาควิชาฯสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

รายชื่อ นศ.

สาขา

ระบบงาน

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

อ.ที่ปรึกษา

1

573021114-1

นายวศิน จันทร์เพ็ง

CS

ระบบจัดการวัสดุ   

คุณศิริรัตน์ ทินตะนัย

ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ

2

573021119-1

นายสุขพัฒน์ เทพารส

CS

3

573020354-6

นางสาวกนิษฐา พูลลาภ

CS

รับ-ส่งเอกสาร การจัดเก็บและทำลายเอกสาร

       คุณไพรวัลย์  /คุณชนกนันท์

อ.ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ

4

573021113-3

นางสาววราภรณ์ แม้นศิริ

CS

5

573021109-4

นายรัฐพล นาคดิลก

CS

ให้คำปรึกษางานวิจัย

คุณศิริรัตน์ ทินตะนัย

  ผศ.สันติ /  อ.ดร.สายยัญ /อ.ดร.นันท์นภัส

6

573020382-1

นายนวกร ขาวปลอด

CS

7

573020394-4

นายศุภวิชญ์ ภารจินดา

CS

ทุน ป.ตรี

คุณเนตรนรินทร์ ชนะบัว

  ผศ.สันติ /  อ.ดร.สายยัญ /อ.ดร.นันท์นภัส

8

573021104-4

นางสาวนารีนารถ เนรัญชร

CS

9

573021095-9

นายณบดี ศรีวิชัย

CS

การจัดการโครงการ/กิจกรรม

คุณวิจิตรา ขจร

อ.ดร.สิลดา /อ.ณกร

10

573020375-8

นายไตรรัตน์ รังษีสุวรรณ

CS

11

573021089-4

นายจิรเดช มโนปราณีต

CS

แต่งตั้งที่ปรึกษา และระบบ e-GS

คุณพงษ์เทพ พระคุณ

ผศ.ดร.ปัญญาพล

12

573021127-2

นายอำนาจ มะธิปิไข

CS

13

573020749-3

นางสาวเกษศิริ เที่ยงโยธา

CS พิเศษ

ระบบข้อมูลบุคคล
Person Information System

คุณสุธน/คุณไพรวัลย์

ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ

14

563020952-5

นางสาวธีร์ชญาน์ จตุรงค์อภิเดช

CS พิเศษ

15

573021335-5

นายกฤษฏิ์ภาไช วันจงคำ

CS-พิเศษ

ระบบการตรวจสอบการเข้าออกประตูและห้อง 

คุณนันทสิทธิ์ บางใบ

ผศ.ดร.อุรฉัตร โคแก้ว

16

573020768-9

นางสาวนลินทิพย์ แหวนทองคำ

CS-พิเศษ

 

ชื่อนักศึกษาฝึกงานที่ภาควิชาฯสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

   

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

รายชื่อ นศ.

สาขา

ระบบงาน

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

อ.ที่ปรึกษา

1

573020425-9

นายประกาศิต วงษ์แวง

ICT

ระบบแจ้งซ่อมและติดตามการซ่อมแซม 

คุณศิริรัตน์ ทินตะนัย

ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ

2

573021167-0

นางสาวศิริพร สังข์ปิติกุล

ICT

3

573020449-5

นายอัครพล สุนทรศารทูล

ICT

ระบบให้คำปรึกษาทั่วไป

       คุณฉันทนา/คุณนลัทพา

  อ.ดร.สายยัญ /ผศ.สันติ/ อ.ดร.นันท์นภัส

4

573021173-5

นางสาวสุภาวดี สุทธิรักษ์

ICT

5

573020416-0

นายณัฐพงศ์ แสนแก้ว

ICT

คำร้องออนไลน์

       คุณฉันทนา/คุณนลัทพา

   อ.ดร.สายยัญ / ผศ.สันติ /อ.ดร.นันท์นภัส

 

 

 

 

6

583021146-9

นายวชิรวิทย์ ชาวปากน้ำ

ICT

TA-2

คุณอรรถพล หมื่นทุม

  อ.ดร.นันท์นภัส/ ผศ.สันติ /  อ.ดร.สายยัญ

7

573020420-9

นางสาวธัญญาภรณ์ สุขขาว

ICT

8

573020427-5

นางสาวปริสา ใจหาญ 

ICT

เดินทางไปราชการ อบรม สัมมนา

คุณเนตรนรินทร์ ชนะบัว

อ.ดร.มัลลิกา

9

573021163-8

นางสาววทัชชา สุริสาร

ICT

10

573021147-6

นางสาวนัยนา เศษฤทธิ์

ICT

ผลงานวิจัย/ผลงานนักศึกษา รางวัลการแข่งขัน

      คุณนลัทพา / คุณวิจิตรา

อ.ดร.คำรณ

11

573021164-6

นายวรวุฒิ บุญรัตน์

ICT

12

573020444-5

นายสุรศักดิ์ ภาชนะ

ICT

ทุนวิจัย/รับสมัครนักเรียนทุนวิจัยป.โท / ข้อมูลนักศึกษาทุนและการประเมิน

คุณนลัทพา หรรษาพันธ์

อ.ดร.คำรณ

13

573021162-0

นายวงศกร หิทธิเดช

ICT

14

573021400-0

นายปวริศ บุตรพันธ์

ICT พิเศษ

เว็บไซต์

คุณสุธน เจริญศิริ

อ.ดร.อภิศักดิ์

15

573021404-2

นางสาวภรณ์นภัส กูลอิทธิเชษฐ์

ICT พิเศษ

16

573020826-1

นางสาวศิริรัตน์ แร่วงคต

ICT พิเศษ

 ระบบจัดการครุภัณฑ์     

คุณศิริรัตน์ ทินตะนัย

ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ

 

 

 

 

 

 

รูปกิจกรรมเพิ่มเติม