All for Joomla All for Webmasters
Warning!   old website

ภาควิชาฯ จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

        ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ SC.05 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. นำโดย ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง รักษาการหัวหน้าภาควิชาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานมีรองหัวหน้าภาควิชาฯ คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่จำนวนกว่า 900 คน โดยท่านประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและกล่าวให้คำนำแนะผู้ปกครองเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นที่นักศึกษาใหม่ควรปฏิบัติตนเมื่อเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเช่น ความขยันหมั่นเพียรต่อการศึกษา ความเสียสละ ความสื่อสัตย์สุจริต ต่อด้วย อ.ณกร วัฒนกิจ รองหัวหน้าภาควิชาฯฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ชี้แจงถึงการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา การคิดคะแนนกิจกรรม ระเบียบข้อบังคับต่างๆ และการใช้ชีวิตในรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นประธานหลักสูตรของแต่ละสาขาได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม