All for Joomla All for Webmasters

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเงินสนับสนุนจากการนำเสนอไอเดียธุรกิจในกิจกรรม Startup Thailand League 2019 จำนวน 25,000 บาท จากการแข่งขันนำเสนอไอเดียธุรกิจ(Pitching) รอบภูมิภาค ณ สนามการแข่งขันภาคกลางและภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจัน

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเงินสนับสนุนจากการนำเสนอไอเดียธุรกิจในกิจกรรม Startup Thailand League  2019 จำนวน 25,000 บาท จากการแข่งขันนำเสนอไอเดียธุรกิจ(Pitching) รอบภูมิภาค ณ สนามการแข่งขันภาคกลางและภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 27 28 เมษายน 2562 ซึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องไปแข่งขัน Pitching ต่อรอบระดับประเทศในวัน Demo Day โดยจะจัดขึ้นประมาณเดือน กรกฎาคม 2562

 

สำหรับผลการแข่งขัน Pitching สนามการแข่งขันภาคกลางและภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม Startup Thailand League KKU ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันและเข้ารอบทั้งหมด 3 ทีมดังนี้

1.ทีม Jpise

2.ทีม ilife pet

3.ทีม eMVP

 

ซึ่งจากทีมที่เข้ารอบ ทีม eMVP เป็นนักศึกษาที่มาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มีสมาชิกดังนี้

นายนครินทร์ จันทราเทพ คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นายชิงชนะ พลชา คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นายอธิสิต ทองใบ คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสาวพัทธวรรณ แสนพันทา คณะเศรษฐศาสตร์

นายอธิเบศร์ ประวะเน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

นำเสนอไอเดียเกี่ยวกับ : ระบบการจัดการการแข่งขัน และแหล่งรวบรวมการแข่ง esport โดยเป็นระบบที่ช่วยจัดการเรื่องการรับสมัคร การจัดการแข่งขัน การเก็บข้อมูลรายละเอียดของผู้แข่ง และแสดง event เกมที่มีการจัดแข่งขันในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ของผู้เล่น

 

Startup Thailand 2019 เปิดสนามการแข่งขันประกวดนำเสนอโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพ (startup business model) สำหรับนักศึกษาทุกระดับ และทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะต้องประกอบไปด้วยนักศึกษาอย่างน้อย 3 คน ไม่เกิน 5 คน ซึ่งต้องมาจากต่างคณะกัน อย่างน้อย 2 คณะ และจาก 3 สาขาวิชา

 

โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นทั้งหมด 4 สนามการแข่งขันตามวันเวลาดังต่อไปนี้ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา         67 เม.ย. 62

ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา                                     2021 เม.ย. 62

ภาคกลางและตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร์ จ.นครปฐม         2728 เม.ย. 62

ภาคเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่    1112 พ.ค. 62

 

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Startup Thailand

ธนาคารออมสิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Science Park

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box