All for Joomla All for Webmasters

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเงินสนับสนุนต่อยอดธุรกิจจากการนำเสนอไอเดียธุรกิจในกิจกรรม Startup Thailand League 2019 รอบภูมิภาค

 

 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเงินสนับสนุนจากการนำเสนอไอเดียธุรกิจในกิจกรรม Startup Thailand League  2019 จำนวน 25,000 บาท จากการแข่งขันนำเสนอไอเดียธุรกิจ(Pitching) รอบภูมิภาค ณ สนามการแข่งขันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมาระหว่างวันที่ 67 เมษายน 2562 ซึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องไปแข่งขัน Pitching ต่อรอบระดับประเทศในวัน Demo Day โดยจะจัดขึ้นประมาณเดือน กรกฎาคม 2562

 

สำหรับผลการแข่งขัน Pitching สนามการแข่งขันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

Startup Thailand League KKU ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 10 ทีมโดยมี 4 ทีมที่เข้ารอบดังนี้

 

1.ทีม Heal Med

2.ทีม ThaiMexi

3.ทีม WECS

4.ทีม TFT

 

ซึ่งในทีมที่ชนะและทีมที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นนักศึกษาที่มาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ทีม WECS

นายวัชรพล ขำคมเขตร์ คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา   

นายเรืองยศ ตรีมาศ คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

นายพรเทพ เนตรเดชา คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   

นายอธิพันธ์  ศิริพรรณ คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอนุสรณ์ แปลกจังหรีด คณะวิศวกรรมศาสตร์   หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

นำเสนอไอเดียเกี่ยวกับ : เครื่องทำความสะอาดรองเท้า WECS ที่ใช้ระบบ image prosesing  ที่มีระบบ deep leaning ในการประมวลผล ซึ่งสามารถสั่งการให้ทำความสะอาดรองเท้าในแบบต่างๆได้ โดยที่ลูกค้าเพียงแค่นำรองเท้าใส่เข้าเครื่อง จ่ายเงิน รอเครื่องประมวลผล และทำความสะอาด จากนั้นก็รอรับรองเท้าใช้เวลาเพียง 20นาที

 

 

ทีม eMVP

นายนครินทร์ จันทราเทพ คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นายชิงชนะ พลชา คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นายอธิสิต ทองใบ คณะวิทยาศาสตร์   หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสาวพัทธวรรณ แสนพันทา คณะเศรษฐศาสตร์

นายอธิเบศร์ ประวะเน คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

นำเสนอไอเดียเกี่ยวกับ : ระบบการจัดการการแข่งขัน และแหล่งรวบรวมการแข่ง esport โดยเป็นระบบที่ช่วยจัดการเรื่องการรับสมัคร การจัดการแข่งขัน การเก็บข้อมูลรายละเอียดของผู้แข่ง และแสดง event เกมที่มีการจัดแข่งขันในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ของผู้เล่น

 

 

 

 

ทีม ปลูกไรดี

นายอัชเชวินท์ นิยมพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายปัทมากร สายรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายบริราช โยธีเสวต คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวดรุนี โlบุญ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด

นางสาวสิรินยา แก้วกอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

  

นำเสนอไอเดียเกี่ยวกับ : ระบบวิเคราะห์อัจฉริยะในการเลือกปลูกพืชโดยอุปกรณ์ IOT BOX โดยเกษตกรกรจะได้รู้ถึงโอกาสการเจริญเติบโตของพืชออกมาเป็นตัวเลขแสดงผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการปลูกมีการบอกการบำรุงรักษา และ มีราคาที่ได้มาจากตลาดกลาง

 

Startup Thailand 2019 เปิดสนามการแข่งขันประกวดนำเสนอโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพ (startup business model) สำหรับนักศึกษาทุกระดับ และทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะต้องประกอบไปด้วยนักศึกษาอย่างน้อย 3 คน ไม่เกิน 5 คน ซึ่ง (ต้องมาจากต่างคณะกัน อย่างน้อย 2 คณะ และจาก 3 สาขาวิชา

 

โดยการแข่งขันจะจัดขึ้นทั้งหมด 4 สนามการแข่งขันตามวันเวลาดังต่อไปนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา         67 เม.ย. 62

ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา                                     2021 เม.ย. 62

ภาคกลางและตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร สนามจันทร์ จ.นครปฐม         2728 เม.ย. 62

ภาคเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่    1112 พ.ค. 62

 

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Startup Thailand

ธนาคารออมสิน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Science Park

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box