All for Joomla All for Webmasters

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ ประชุมความร่วมมือในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานแบบสหกิจศึกษา

 

วันที่ 1 มีนาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ ประชุมความร่วมมือในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานแบบสหกิจศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่ฝึกงานได้เตรียมความพร้อมเสมือนกับว่าได้ทำงานกับธนาคารชั้นนำของประเทศ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากโค้ชของธนาคาร ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นมืออาชีพ ทั้งนี้นักศึกษาต้องใฝ่ศึกษาหาความรู้ ต้องมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย เมื่อสิ้นสุดการทำสหกิจศึกษาแล้ว นักศึกษาจะได้รับการพิจารณาให้เข้าทำงานกับธนาคารกรุงเทพได้

 

ธนาคารกรุงเทพกล่าวว่าธนาคารฯได้เล็งเห็นศักยภาพของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มข. และมีความยินดีที่จะร่วมงานกับนักศึกษาที่มีความสนใจในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนไปไวมาก ธนาคารฯเองก็ต้องปรับตัวเพื่อหาบุคลาการเตรียมพร้อมสำหรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น AI, Data Science, Blockchain

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box