All for Joomla All for Webmasters

ประกาศผลการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) รอบคัดเลือก

 

 

 

ประกาศผลการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC 2019) รอบคัดเลือก 

 

  

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. NSC จัดพิธีรับมอบทุนสนับสนุนโครงการ NSC ภาคอีสาน ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จังหวัดขอนแก่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำหรับโครงการที่ผ่านการพิจารณารอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 พร้อมเงินสนับสนุนโครงการละ 3,000 บาท มีทั้งหมด 19 ทีมดังรายการต่อไปนี้

 

 

หมวดโปรแกรมเพื่อความบันเทิงจำนวน 2 โครงการได้แก่

1. เกมตำนานผีปอบ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

มีสมาชิกในทีมคือ  นางสาวธนพร ฉัตรมงคลชาตินางสาวโสภิดา เลาะไธสง

 

2.ผจญภัยโลกคู่ขนาน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จักรชัย โสอินทร์

มีสมาชิกในทีมคือ นายเนติพงษ์ กัญญะลา, นายวสวัตติ์ บึงกาญจนา

 

หมวดโปรแกรมเพื่อสุขภาพ การแพทย์ คนพิการ และผู้สูงอายุจำนวน 2 โครงการได้แก่

 

1.การพัฒนาเกมแอปพลิเคชันเพื่อรักษาภาวะตาขี้เกียจ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อุรฉัตร โคแก้ว

มีสมาชิกในทีมคือ นางสาวชรัญดา สารปัญญา, นางสาวชุติกาญจน์ สุเพ็ญ

 

2.ระบบจองเตียงหออภิบาลผู้ป่วยศัลยกรรมและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พุธษดี ศิริแสงตระกูล   

มีสมาชิกในทีมคือ นางสาวกาญจนา พรหมภักดี, นางสาวศิริกาญจน์ พลคำ

 

หมวดโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 5 โครงการได้แก่

 

1.ฟาร์มเลี้ยงกุ้งอัตโนมัติ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จักรชัย โสอินทร์   

มีสมาชิกในทีมคือ นายธนวิชญ์ อาจหาญ, นางสาวสิริพร จิรภาสสกุลชัย

 

2.เครื่องให้อาหารสุกรอัตโนมัติ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จักรชัย โสอินทร์       

มีสมาชิกในทีมคือ นางสาวกฤษณี แซ่ฟอง, นางสาวจารุชา อ๊อสปอนพันธุ์       

 

3.การปรับปรุงอัลกอริทึมในการอำพรางข้อมูล อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชิตสุธา สุ่มเล็ก         

มีสมาชิกในทีมคือ นายชิงชนะ พลชา  

 

4.ระบบบริหารจัดการข้อมูลโคนมสำหรับสหกรณ์โคนมขอนแก่นบนเว็บเรสปอนซิฟ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สายยัญ สายยศ

มีสมาชิกในทีมคือ นางสาวธาราทิพย์ สมศรี, นางสาวกชามาศ ชอบเสียง

 

5.ระบบรดน้ำโรงเห็ดนางฟ้าผ่านมือถือ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น       

มีสมาชิกในทีมคือ นางสาวเสาวลักษณ์ แช่มสุขี, นางสาววรลักษณ์ พงคเชนทร์ 

 

หมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application)จำนวน 9 โครงการได้แก่

 

1.แอปพลิเคชันตรวจสอบเครื่องสำอางผิดกฎหมายด้วยเทคนิควิธีตรวจจับวัตถุ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้นมีสมาชิกในทีมคือ นายรัฐวิทย์ จรบุรี, นางสาวปรียาภรณ์ มูลทา

2.แอปพลิเคชันการจดจำลายผ้าไหมอีสานบนพื้นฐานวิธีการตรวจจับวัตถุ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น

มีสมาชิกในทีมคือนางสาวตติญา นุ่นขาว, นายภูวิศ ชนะพาล

 

3.TheGag: แอปพลิเคชันสำหรับนักอ่านและนักเขียนการ์ตูน อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ   

มีสมาชิกในทีมคือ นายธนดล รัศมีเพ็ญ, นางสาวสิริยากร แพงแก้ว

 

 

4.แอปพลิเคชันสอนการแต่งหน้าเสมือนจริง อาจารย์ที่ปรึกษา อ.มัลลิกา วัฒนะ

มีสมาชิกในทีมคือ นางสาวอัจฉริยา ชาเคน, นายอนุสิษฐ โพธิ์เย็น

 

5.แอปพลิเคชัน และเว็บแอปพลิเคชันแปลข้อความภาษาไทยเป็นวีดีโอประโยคภาษามือ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พุธษดี ศิริแสงตระกูล     

มีสมาชิกในทีมคือ นายกษิดิศ กฤษณสรุวรรณ, นายพงศ์ภีระ ลีเกษม

 

6.ลองเบิ่งดู๋ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา         

มีสมาชิกในทีมคือ นายวสิษฐพล นุคิด, นายอธิสิต ทองใบ

 

7.แอพลิเคชั่นควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยการเคลื่อนไหว อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

มีสมาชิกในทีมคือ นายอัครเดช แก้วมณีโชติ, นางสาวณิชกานต์ ปัตลา           

 

8.แอปพลิเคชัน AR นิทานก่อนนอนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น         

มีสมาชิกในทีมคือ นางสาวพนิดา แพงมา, นางสาวธันย์ชนก คุณวัฒนบัณฑิต

 

9.แอปพลิเคชั่นบริหารใบหน้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น     

มีสมาชิกในทีมคือ นางสาวกาญจนา มูลอินทร์, นางสาวสิริญญา จำปาอ่อน

 

หมวดโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things)จำนวน 1 โครงการได้แก่

 

1.โรงเรือนสตรอว์เบอร์รีอัตโนมัติ อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จักรชัย โสอินทร์     

มีสมาชิกในทีมคือ นายพีรดนย์ วิภูษิตสมบูรณ์, นายภักดี พิมเก

 

 

สำหรับโครงการ "การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest : NSC)" นั้นเป็นเวทีประดับประเทศจัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์และนำเอาความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจและกระตุ้นให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยตนเองและเปิดโอกาสให้มีการประกวดแข่งขันชิงเงินรางวัลในระดับประเทศ อันจะเป็นการสร้างเวทีสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจในการพัฒนาความรู้สู่การเป็นนักวิจัยระดับอาชีพต่อไป ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนั้น เนคเทค ยังได้ร่วมกับ SIPA และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ส่งผลงานซอฟต์แวร์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าร่วมการประกวดในงาน Asia Pacific ICT Awards (APICTA) ในประเภทนักเรียน และนิสิต นักศึกษา ซึ่งงาน APICTA นี้ เป็นการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ในด้านต่างๆ สำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมด้านไอซีทีของประเทศในภูมิภาค เปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลงานซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ และศักยภาพทางธุรกิจและการตลาดจากผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ ภาคการศึกษา และนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยประเทศในภูมิภาคผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลจากเวทีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box