All for Joomla All for Webmasters

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา และดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

 

       เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา และดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา  2561 ขึ้น ณ  ห้องประชุมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6323 SC.06 คณะวิทยาศาสตร์

 

       โดย ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และประธานหลักสูตรแต่ละหลักสูตรกล่าวให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้

  1. เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา และดุษฎีบัณฑิต
  2. เพื่อแนะนำคณาจารย์ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  3. เพื่อแนะนำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  4. แนะนำแนวทางการศึกษา ในแต่ละสาขาวิชา
  5. แนะนำการแต่งกายที่ถูกระเบียบ
  6. แนะนำการติดต่องานต่าง ๆ

 

 

facebook like box

facebook like box