All for Joomla All for Webmasters

นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดสร้าง Application KKU Smart Learner HACKFEST 2018

 

 

         นายธีรศักดิ์ สีลาพล นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท จากการประกวดสร้าง Application KKU Smart Learner HACKFEST 2018

 

 

         นายนครินทร์ จันทราเทพ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท จากการประกวดสร้าง Application KKU Smart Learner HACKFEST 2018

 

         เมื่อวันที่ 20-22 และ 25 กรกฎาคม 2561  ที่ผ่านมา ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการค่ายนักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ KKU Smart HACKFEST 2018  โดยความมุ่งหวังของการจัดโครงการนี้ก็เพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา การแผยแพร่ผลงาน ผู้เรียนสามารถนำกิจกรรมมาประยุคต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน นำไปพัฒนาตนเองในด้านอื่นๆ ต่อไป นักศึกษาได้ทักษะภาวะความเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ การทำงานเป็นทีม ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่ห์เกียรติคุณ ใบประกาศนียบัตร หน่วยกิจกรรม ILP และได้ไปนำเสนอผลงานตามงานกิจกรรมต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยต่อไป

 

          โดยกิจกรรมในช่วงวันที่ 20-21 ก.ค. เป็นการอบรมให้ความรู้และ Workshop การสร้างแหล่งการเรียนรู้โดยนำเอาเทคโนโลยี Cloud Computing เข้ามาใข้งานกับโดเมน G Suite (Google App) และการสร้างแหล่งการเรียนรู้โดยใช้ Cloud Technology ของ Office 365 (O365) โดยมีการแบ่งกลุ่มๆ ละ 3-5 คน โดยมีการบรรยายพิเศษจาก ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ในหัวข้อ แนวคิดยุคใหม่ Smart Learner” เทคนิคการนำเสนองานแบบ Pitching โดย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รักษาการรองผู้อำนวยการฯ และมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งเป็นโค้ชประจำกลุ่มกิจกรรมสันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ทำความรู้จักเพื่อการทำงานร่วมกัน ในหัวข้อ Finding Future Smart Learner โดย ผศ.กลมเกลียว มาเวียง โดยมี ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมฯ เป็นประธานเปิดการอบรม

 

         โดยกิจกรรมในวันที่ 22 ก.ค. จะเป็นการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม และสะท้อนผล โดยการแบ่งกลุ่มทั้งสิ้น 8 กลุ่ม มีการสุ่มลำดับการนำเสนอผลงาน แต่ละกลุ่มจะมีเวลาในการนำเสนอ (Pitching) 5 นาที คณะกรรมการซักถามและให้ข้อเสนอแนะ กลุ่มละ 5 นาที โดยคณะกรรมการลงความเห็นชอบให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งสิ้น 8 กลุ่ม โดยจะมีการนำเสนอผลงานและรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 25 ก.ค. ณ บริเวณ ห้องโถงสำนักหอสมุด เวลา 13.00 น.

 

ข่าว : กมลพร อรรคฮาต(www.kku.ac.th)

ภาพ: https://www.facebook.com/KKU-Hackfest-166233333938257

facebook like box

facebook like box