All for Joomla All for Webmasters

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รับรางวัลในกิจกรรม “Gosoft Youth Tech Day”

 

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 บริษัทโกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “Gosoft Youth Tech Day” เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อ Mobile, Cloud Service, Micro Service/API, IOT, Robotic และ AI 

โดย นางสาวปรมาภรณ์ ลั่นทมทอง นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล Learning in Practice Excellence Award จากการนำเสนอโครงการ Mobile POS Application โดยโครงการนี้คือการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ให้สามารถรับชำระสินค้าภายในร้าน 7-Eleven ได้ เพื่อลดการเสียโอกาสทางการค้าในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีผู้ใช้บริการภายในร้าน 7-Eleven จำนวนมาก 

และนางสาวชนนิกานต์ พิมพ์บูลย์ ได้รับรางวัล Learning in Practice Award จากการนำเสนอโครงการ Smart Robot ร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมี Web Server เป็นตัวเชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูล และมี Web Application ในการแสดงผลข้อมูล ในส่วนของการควบคุมหุ่นยนต์ให้สามารถเดินตามแผนผังที่กำหนด ใช้ Raspberry Pi และ Python เพื่อตรวจสอบสินค้าที่หายไปจากชั้นวางสินค้า และให้พนักงานเติมสินค้าได้ทันทีหลังจากสินค้าหมด เพื่อลดการสูญเสียโอกาสทางการค้าให้กับ 7-Eleven และทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้บริการ

 

facebook like box

facebook like box