All for Joomla All for Webmasters

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารและการตัดสินใจ” และ “เทคโนโลยีดิจิดัลกับระบบสุขภาพ”

 

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารและการตัดสินใจ” และ “เทคโนโลยีดิจิดัลกับระบบสุขภาพ” ให้กับหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผ.บ.ก.) รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 54 คน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น.เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและศักยภาพในการบริหารจัดการงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและของประเทศ โดยปรับรูปแบบการอบรมเป็นออนไลน์ผ่าน Google Meet

facebook like box

facebook like box