All for Joomla All for Webmasters

ราตรีนี้ที่ภาคภูมิ รศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ และ ดร.อภิศักดิ์ พัฒนจักร

 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ รองศาสตราจารย์ศาสตรา วงศ์ธนวสุ และ อาจารย์อภิศักดิ์ พัฒนจักร ในวันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรมอวานีขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น เพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงมุทิตาคารวะต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.

 

กิจกรรมดังกล่าวเริ่มด้วยการ ชมวีดีทัศน์ประวัติผู้เกษียณอายุราชการ รำเอิ้นขวัญ และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้กล่าวรำลึกคุณความดีของผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เกษียณอายุราชการกล่าวความรู้สึก มีการแสดงจากเจ้าหน้าที่และนักศึกษา งานราตรีนี้ที่ภาคภูมิเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานได้แก่ ญาติของผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box