All for Joomla All for Webmasters

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Smart Hospital ในชีวิตวิถีใหม่” และ “ทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค New Normal”

 

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์เป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการประเมินผลและวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเข้าสู่ Smart Hospital เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Smart Hospital และสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Smart Hospital ในชีวิตวิถีใหม่และ ทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค New Normal” ในวันที่  24-26 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box