All for Joomla All for Webmasters

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำทีมเข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยบูรพาคว้า 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง

 

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมนักเรียนเข้าแข่งขัน คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th Thailand Olympiad in Informatics 2019) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562 โดยคว้ารางวัลเป็น 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดงซึ่งมีผู้ควบคุมทีมและสมาชิกในทีมมีรายชื่อดังต่อไปนี้

หัวหน้าทีม อ.ดร.มัลลิกา วัฒนะ อาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รองหัวหน้าทีม อ.ดร.ธนพล ตั้งชูพงศ์ อาจารย์จากหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

ผู้เข้าแข่งขัน

1.เด็กชายภัครินทร์ ลีไตรรงค์ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

2.นายกานต์ เจริญพร จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

3.นายพีรพล สุดภู่ทอง จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

4. เด็กชายนนทพันธุ์ สิทธิโชติเลิศภักดี จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)

5.นายธีธัช วิษณุโยธิน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

6.นายภคิน ไกรสินธุ์ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)

 

ครูสังเกตการณ์

อาจารย์ นฤดล พนมคำ จากโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

 

ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัล 2 เหรียญเงินได้แก่ 1.นายพีรพล สุดภู่ทอง จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนและเด็กชายภัครินทร์ ลีไตรรงค์ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

 

รางวัล 3 เหรียญทองแดงได้แก่

1.นายกานต์ เจริญพร จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์)

2. เด็กชายนนทพันธุ์ สิทธิโชติเลิศภักดี จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) และ

3.นายภคิน ไกรสินธุ์ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง)

 

ความเป็นมาของการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ

สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขยายผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการไปสู่ นักเรียน ครู และผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งช่วยพัฒนามาตรฐานการศึกษา ในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน จึงได้มีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ในสาขาฟิสิกส์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 และสำหรับในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการจัดการแข่งขันเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขา คือ สาขาคณิตศาสตร์และสาขาชีววิทยา เพื่อให้มีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติครบทุกสาขาวิชา ในปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิ สอวน. จึงมีมติให้มีการจัดการแข่งขันเพิ่มขึ้นในอีก 2 สาขาที่เหลือ คือ สาขาเคมี และสาขาคอมพิวเตอร์

 

รูปกิจกรรม

 

facebook like box

facebook like box