All for Joomla All for Webmasters

ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562

 

 

ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง ในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมอำนวยสุข จังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นายแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ทันตแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ นิติกร และนักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน 48 คน จากทั่วทุกภาคของประเทศไทย เนื้อหาที่อบรมคือ "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ" เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารข้อมูล สารสนเทศ และสามารถนำข้อมูลสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานโดยเฉพาะนำมาประกอบการตัดสินใจ และ "เทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบสุขภาพ" เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และระบบสุขภาพ โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล แผนรัฐบาลดิจิทัลการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อสังคม เศรษฐกิจและระบบสุขภาพ เช่น  การประมวลผลแบบ Cloud การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data analytics) การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things) ฯลฯ 

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box