All for Joomla All for Webmasters

ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นวิทยากรและช่วยพัฒนาพระศรีดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น

 

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี เป็นวิทยากรในงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพระศรีฯ ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นเพื่อพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ให้มีความรู้ความเข้าใจระบบไอทีที่สนับสนุนการทำงานระบบสุขภาพด้านโรคซึมเศร้า ในวันที่ 29-30 เมษายน  2562 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมพระศรีฯ 50 ปี อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี

 

วันที่ 29 เมษายน 2562 ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ บรรยายในหัวข้อ แผนงานและโครงการเพื่อพัฒนาดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นกับระบบสุขภาพจิตและ การพัฒนา Smart OPD ในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนผศ. ดร.สุมณฑาเป็นผู้นำประชุมและอภิปรายเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาระบบไอทีของโรงพยาบาลโดยใช้แนวทาง Design Thinking

  

วันที่ 30 เมษายน 2562 ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ บรรยายในหัวข้อ การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าและแนวทางการพัฒนาตามหลักดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นและ ทิศทางการพัฒนาระบบสารสนเทศทางสุขภาพในอนาคตและเป็นผู้อภิปรายเรื่องสถานการณ์และทิศทางการพัฒนา Prasri Digital Hospital ร่วมกับแพทย์ พยาบาล ฝ่ายไอทีและคณะทำงานของโรงพยาบาล และฟังการนำเสนอการประชุมกลุ่มย่อย

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box