All for Joomla All for Webmasters

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นำคณะเข้าหารือเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือด้านต่างๆกับบริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด สาขาขอนแก่น

 

 

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.30 -11.30 น. ประธานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชาได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สายยัญ สายยศ, ผศ.ดร.ธีระยุทธ ทองเครือ, อ.ดร.อภิศักดิ์ พัฒนจักร, อ.ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ, อ.อุราวรรณ จันทร์เกษ พร้อมบุคลากร ได้เดินทางไปยัง บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด สาขาขอนแก่น ณ 362 บ้านหนองกุง ม.14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี คุณกุลเชษฐ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ คุณธีรภัทร์ บุตรโคตร ผู้บริหารจากบริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด สาขาขอนแก่นให้การต้อนรับ จากนั้นได้ร่วมเข้าประชุมหารือเรื่องการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน เช่น การจัดฝึกอมรมเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถให้แก่นักศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเชิญวิทยากรเข้าบรรยายในชั้นเรียนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในสาขาวิชาชีพ การหารือเรื่องความร่วมมือด้านการฝึกงาน – สหกิจศึกษา ตลอดจนการรับสมัครบัณฑิตเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ

จากนั้นทางบริษัทฯได้พาคณาจารย์เข้าเยี่ยมชมตึกใหม่ของบริษัท ซึ่งเป็นอาคาร 3 ชั้นทรงโมเดิลที่ทันสมัย มีความน่าอยู่เหมาะแก่การทำงาน และในโอกาสนี้คณาจารย์และพนักงานบริษัทซึ่งเป็นศิษย์เก่าจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ร่วมกันถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box