All for Joomla All for Webmasters

ผู้บริหารสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะฯ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11

  

 

วันที่ 1 มีนาคม 2562 อาคารสิริคุณากร มข. ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น รองหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ .ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก รองหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะฯ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11 ในโอกาสนี้ท่านรักษาการแทนอธิการบดีได้กล่าวถึงนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยว่า ต้องการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงาน การศึกษา และการบริการ ซี่ง Digital transformation จะถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัลนี้ สิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในตอนนี้คือ Data Science , Machine Learning และ Artificial Intelligence สิ่งเหล่านี้จะถูกนำมาบูรณาการในการทำงาน เช่นใช้ AI ด้านการแพทย์ ท่านรักษาการแทนอธิการบดีได้เห็นความสำคัญของบุคลากรสายวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะยุคนี้ตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรสายไอทีค่อนข้างมาก และยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ดังนั้นภายใต้นโยบายของการบริหารงาน ท่านรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นคนที่ 11 พร้อมที่จะสนับสนุนการผลิตบัณฑิตทางด้านสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญพร้อมรับใช้สังคม

 

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box