All for Joomla All for Webmasters

ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

 

          ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ในเรื่อง “โปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน   ในวันที่  21  กันยายน  2561  เวลา 09.00-16.00 น.  ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5

 

รูปเพิ่มเติม

facebook like box

facebook like box