All for Joomla All for Webmasters

ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุม SRI Meeting ครั้งที่ 3 /2561

 

ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุม SRI Meeting ครั้งที่ 3 /2561 (ประชุมนอกสถานที่ประจำปี 2561)  ในวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องแสนสำราญ ชั้น 2  โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และรองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเข้าร่วมการประชุม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้กำหนดให้มีกรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Research Issues) เพื่อเป็นเป้าหมายในการสนับสนุนทุนวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ และงาน SRI Unit มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานส่วนกลางสำหรับการจัดประชุม SRI Meeting เพื่อติดตามการดำเนินงานของทุก SRI 

โดยดร.สุมณฑา ได้เข้าร่วมอภิปรายและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ผลลัพธ์ ผลกระทบและการผลักดันการใช้ประโยชน์ ผลงาน SRI", "เป้าหมายและทิศทางการวิจัย 3 ปี (2562-64)", "กรอบการดำเนินงาน SRI ปี 2562-64" และ "แนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการ SRI ปี 2562"

รูปเพิ่มเติม

facebook like box

facebook like box