All for Joomla All for Webmasters

อาจารย์ภาควิชาฯร่วมเป็นกรรมการพิจรารณาการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20(คัดเลือกรอบที่2)

 

 

     อ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 เพื่อพิจารณาโครงการร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ (พิจารณาโครงการ รอบที่ 2) โดยจัดกิจกรรมการตรวจโครงการ (รอบ 2) ในวันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 . -16.30 สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (อาคารหอสมุดกลาง)

     โดยสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ NECTEC จัดกิจกรรมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (NSC2018) และได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีโครงการ ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก (รอบที่ 1) ทั้งสิ้น 128 โครงการ 

 

facebook like box

facebook like box