All for Joomla All for Webmasters

ข่าวบุคลากร

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายกสมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำทีมเข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เขียนโดย Super User 138
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี เป็นวิทยากรในงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางไอทีกับระบบสุขภาพด้านโรคซึมเศร้า เขียนโดย Super User 121
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมผนึกกำลังเปิดประชุมสัมมนา “แนวทางการจัดการศึกษาระบบชุดวิชา” เขียนโดย Super User 211
สาขาวิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เขียนโดย Super User 319
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom ด้วย nearpod” เขียนโดย Super User 382
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “โปรแกรมช่วยสร้างสื่อการนำเสนอและอินโฟกราฟิก” เขียนโดย Super User 287
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom ด้วย Socrative & Piktochart” เขียนโดย Super User 557
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย Super User 490
อ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อติดตามผู้พยายามทำร้ายตนเอง ครั้งที่ 8 เขียนโดย Super User 384
อ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อติดตามผู้พยายามทำร้ายตนเอง ครั้งที่ 7 เขียนโดย Super User 442

facebook like box

facebook like box