All for Joomla All for Webmasters

ข่าวบุคลากร

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้นได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการใช้งาน Power BI desktop ให้กับเทศบาลนครขอนแก่น เขียนโดย Super User 149
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาระดมสมองเพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะด้านสุขภาพและการแพทย์ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น เขียนโดย Super User 196
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เขียนโดย Super User 195
ผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ในโครงการ KKU Smart Learning เขียนโดย Super User 298
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ในงานประชุมวิชาการพยาบาล ประจำปี 2562 จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เขียนโดย Super User 312
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายจากการลงแข่งขันในโครงการ U.REKA เขียนโดย Super User 561
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรและติดตามความก้าวหน้าพระศรีฯดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น เขียนโดย Super User 272
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร"ความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และ Tools สำหรับจัดการกับความปลอดภัยและความเสี่ยงในการใช้งานคอมพิวเตอร์ เขียนโดย Super User 398
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำทีมเข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยบูรพาคว้า 2 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง เขียนโดย Super User 1049
ผศ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 341

facebook like box

facebook like box