All for Joomla All for Webmasters

ข่าวบุคลากร

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สาขาวิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เขียนโดย Super User 192
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom ด้วย nearpod” เขียนโดย Super User 284
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “โปรแกรมช่วยสร้างสื่อการนำเสนอและอินโฟกราฟิก” เขียนโดย Super User 193
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom ด้วย Socrative & Piktochart” เขียนโดย Super User 426
ผศ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เขียนโดย Super User 389
อ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อติดตามผู้พยายามทำร้ายตนเอง ครั้งที่ 8 เขียนโดย Super User 291
อ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อติดตามผู้พยายามทำร้ายตนเอง ครั้งที่ 7 เขียนโดย Super User 313
ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อติดตามผู้พยายามทำร้ายตนเอง เขียนโดย Super User 356
ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย Super User 349
ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เขียนโดย Super User 309