All for Joomla All for Webmasters

การพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับองค์กรด้วยแอลไจล์ (Agile) และ Large-Scale Scrum (LeSS)

 

 

       ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ร่วมกับบริษัทสยามชำนาญกิจ  จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับองค์กรด้วยแอลไจล์ (Agile) และ Large-Scale Scrum (LeSS)”   ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2560 ณ อาคาร  SC.08  คณะวิทยาศาสตร์  มข.  มีนักศึกษาเข้าร่วม 105 คน คณาจารย์ 7 ท่าน และวิทยากร 12 ท่าน

       โดยได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.พิพัธน์  เรืองแสง  รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ได้กล่าวเปิดงานกิจกรรมในครั้งนี้  สำหรับการอบรมนักศึกษาจะได้รับความรู้จากผู้เชียวชาญ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมไปถึงการบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นมาจากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยมี  อ.ดร.ชิตสุธา  สุ่มเล็ก  เป็นผู้ประสานงานหลักและมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยให้การสนับสนุน

 

ภาพกิจกรรม

facebook like box

facebook like box