All for Joomla All for Webmasters

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษาจาวา

 

       เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษาจาวา  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  3  วิทยากรโดยนายสุธน  เจริญศิริ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และให้การสนับสนุนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สันติ  ทินตะนัย  อาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษาจาวาได้ตามมาตรฐานของ JAVA EE, ได้เรียนรู้เครื่องมือสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเทคโนโลยี Java Server Face, ได้ความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ, ได้ความรู้เรื่องการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยหลักการ Model-View-Controller และที่สำคัญเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาสำหรับการทำโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกระบวนการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

 

ภาพกิจกรรม

facebook like box

facebook like box