All for Joomla All for Webmasters

ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระกำธร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายเรื่อง “การประยุกต์ใช้ระบบ GIS กับระบบทางการแพทย์”


 

 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30-15.30 น. ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้จัดบรรยายเรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบ GIS กับระบบทางการแพทย์ขึ้น เพื่อการประยุกต์ใช้ระบบ GIS ร่วมกับระบบทางการแพทย์ วิทยากรโดย ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระกำธร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2 ซึ่งมีนักวิจัยเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้กว่า 30 คน

 

 

 

facebook like box

facebook like box