All for Joomla All for Webmasters

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ENTERPRISE ARCHITECTURE AND CAREER OPPORTUNITIES ROADSHOW”

 

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26  มีนาคม  2558  เวลา  13.00 -16.00  น.  ณ  ห้อง  3201  (Slope Bio) SOFTWARE PARK THAILAND  ร่วมกับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดบรรยายในหัวข้อเรื่อง  “ENTERPRISE ARCHITECTURE AND CAREER OPPORTUNITIES ROADSHOW”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  โดยวิทยากรคือคุณดนัยรัฐ  ธนบดีธรรมจารี  ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญการวางแผนสถาปัตยกรรมองค์กรเป็นผู้บรรยาย  โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ดังนี้

1. เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้รับความรู้ ความเข้าใจงาน Enterprise Architecture

2. เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมตัวสะสมประสบการณ์สู่สายอาชีพ Enterprise Architecture

3. เพื่อให้นักศึกษาได้มองเห็นโอกาส ความก้าวหน้า ในสายอาชีพ Enterprise Architecture

4. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสายอาชีพ Enterprise Architecture

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่...

facebook like box

facebook like box