All for Joomla All for Webmasters

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Paper writing for journal publications ”

 

                เมื่อวันที่  26  มีนาคม  2558  เวลา  13.30  น.  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดบรรยายพิเศษเรื่อง  “Paper writing for journal publications ”  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาระดับปริญญาเอก  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์   โดยมี  ศ.ดร.โกสินทร์  จำนงไทย  จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี(KMUTT)  เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยาย

                กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนมากทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  เข้าฟังอย่างคับคั่ง  โดยวัตถุประสงค์การจัดบรรยายในครั้งนี้  เพื่อส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติที่สมบูรณ์แบบต่อไป

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่นี่...

facebook like box

facebook like box