All for Joomla All for Webmasters

สาขาวิชาฯจัดประชุมสัมมนาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

 

    วันที่  15  มิถุนายน  2561  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดประชุมสัมมนาแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปี  2561  ณ โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดย  ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯเข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้

     กิจกรรมดังกล่าวเริ่มด้วยการกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาโดย  ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา  รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการทำแผนปฏิบัติราชการ  เพื่อวางยุทธศาสตร์ให้นำไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผล  ซึ่งได้ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากบุคลากรของสาขาวิชาฯ เพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  โดยนำข้อบกพร่องจากการดำเนินงานของปีก่อนมาปรับปรุงให้ดีขึ้น  มีการกำหนดให้กิจกรรมของแผนฯมุ่งสู่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการใช้งบประมาณที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสาขาวิชาฯในภาพรวม  ระหว่างการดำเนินกิจกรรมทุกท่านได้เสวาหารือเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการโดยทุกกิจกรรมได้ตอบสนองตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและยุทธศาสตร์ของประเทศ  ตลอดจนการนำแผนฯไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box