All for Joomla All for Webmasters

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นำทีมหารือเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อการนำไปสู่ความเป็นเทศบาลดิจิทัล

 

        เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พิพัธน์  เรืองแสง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยผศ.ดร.วรารัตน์ สงฆ์แป้น ผศ.อุราวรรณ จันทร์เกษ และอ.ดร.ณกร วัฒนกิจ  ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักกองคลัง เทศบาลนครขอนแก่น เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นสู่ความเป็นเทศบาลดิจิทัล โดยมีนางนัชชา ศรีโนนชัย หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ นางชุติมา ตรีชาลี  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน นางสาวกรรณิกา ถวิลการ นายวิฑูรย์ สุขแสงประยูร และนางยศวดี  สีหานนท์ คณะทำงานจากสำนักกองคลัง เทศบาลนครขอนแก่น  ร่วมรับฟังการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

        การประชุมดังกล่าว เป็นการหารือเพื่อสอบถามปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดเก็บภาษีในปัจจุบันของเทศบาลและความต้องการที่จะทำการปรับปรุงระบบดังกล่าวโดยนำเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาใช้ร่วมกับระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเป็นไปได้ในการจัดทำศูนย์ข้อมูล (Data center) ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บชั้นข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลในรูปแบบของข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสำหรับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการเป็นเทศบาลดิจิทัล

ข่าว : นางสาวนลัทพา หรรษาพันธุ์

ภาพ  :  นางสาวเนตรนรินทร์ ชนะบัว

facebook like box

facebook like box