All for Joomla All for Webmasters

ศูนย์ สอวน. มข.รับมอบเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

 

ศูนย์ สอวน. มข.รับมอบเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และคณะฯ เดินทางไปรับมอบธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ซึ่งทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มข.ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 มีกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นประมาณเดือน มิถุนายน 2563 ณ อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์ มข. สำหรับโลโก้และวีดีทัศน์เชิญชวนเข้าร่วมการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 แสดงดังรูปข้างล่าง

 

โลโก้การจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16

 

 

วีดีทัศน์เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขัน

 

 

สำหรับวามเป็นมาของการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ

สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ประการหนึ่งของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขยายผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการไปสู่ นักเรียน ครู และผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งช่วยพัฒนามาตรฐานการศึกษา ในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน จึงได้มีการจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ในสาขาฟิสิกส์ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 และสำหรับในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการจัดการแข่งขันเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขา คือ สาขาคณิตศาสตร์และสาขาชีววิทยา เพื่อให้มีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติครบทุกสาขาวิชา ในปี พ.ศ. 2548 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ มูลนิธิ สอวน. จึงมีมติให้มีการจัดการแข่งขันเพิ่มขึ้นในอีก 2 สาขาที่เหลือ คือ สาขาเคมี และสาขาคอมพิวเตอร์

facebook like box

facebook like box