All for Joomla All for Webmasters

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์/ประกาศผลสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

 

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2561

 

***ประกาศรายชื่อ(คลิก)***

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตโครงการพิเศษระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

ประจำปีการศึกษา 2561

 

***ประกาศรายชื่อ(คลิก)***

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) โครงการพิเศษระดับปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2561

 วันพุธที่  25  กรกฎาคม 2561  เวลา 08.30-12.00 น. 

 ณ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ตึก SC.06  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

 

1. กำหนดการสอบสัมภาษณ์  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์   ประจำปีการศึกษา  2561  

        สอบสัมภาษณ์  ในวันพุธที่  25 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.30 – 12.00 น.

        กำหนดการสอบสัมภาษณ์

                       เวลา                                       กำหนดการ

                       08.30 น.                                  ลงทะเบียน

                       09.00 – 12.00 น.                      สอบสัมภาษณ์

2.  สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  ตึก SC.06  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.     ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์  สาขา  COM , ICT  ชั้น 3

2.    ลงทะเบียนสอบสัมภาษณ์  สาขา  GIS  ชั้น 6

3.  หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์                      

3.1  บัตรประจำตัวประชาชน                                

3.2  ***ใบสัมภาษณ์ (มข.22)(คลิก)*** ของแต่ละสาขาวิชา กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

       พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2  แผ่น  2 ชุด  (ดาวน์โหลดที่ www.cs.kku.ac.th )

3.3  ***ใบรายงานการตรวจสุขภาพร่างกาย(คลิก)***   (ดาวน์โหลดที่ www.cs.kku.ac.th )

3.4  สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยม  ( จำนวน 6 ภาคการศึกษา ) จำนวน 1 ฉบับ

       และต้นฉบับ  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.5  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  จำนวน  1  ฉบับ  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.6  สำเนาใบแสดงผลคะแนน O-NET , GAT , PAT1 และ PAT2 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

facebook like box

facebook like box