All for Joomla All for Webmasters

ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

 

 

 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 ( The 14th  Thailand Olympiad in Informatics : 14th   TOI) ในวันที่ 19-22 มิถุนายน 61 ณ หอประชุมประดู่ มจพ.

      ตามที่ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมการขยายผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการไปสู่นักเรียน ครู และผู้บริหารการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนช่วยพัฒนามาตรฐานการศึกษา ซึ่งในสาขาคอมพิวเตอร์นั้นได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2548 เป็นต้นมา

 

 

 

      โดยการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 นี้  มีตัวแทนจากศูนย์ สอวน. ทั้งหมดจำนวน 13 ศูนย์ 15 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 94 คน มีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 305 คน  โดยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เป็นเจ้าภาพและจัดสถานที่ดำเนินการแข่งขันดังกล่าว มีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. ในช่วงบ่าย มีการจัดแข่งขันในหอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ ซึ่งมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์สำหรับการแข่งขัน  นักเรียนและนักศึกษาสามารถติดตามและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ได้ การแข่งขันนี้เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้สาขาคอมพิวเตอร์แก่ผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี

 

สำหรับศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันและได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1.รางวัล เหรียญเงินจำนวน 1 เหรียญ นายอานนท์ จินดาวงค์ โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(มอดินแดง)
2.รางวัล เหรียญทองแดงจำนวน 2 เหรียญ ดช.ภัครินทร์ ลีไตรรงค์, นายชาติภูมิ ศิริมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)
3.รางวัลพิเศษ strong come back พร้อมเงินรางวัล 1000 บาท นายชาติภูมิ ศิริมูล 
โรงเรียนสารคามพิทยาคม

 

โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมดังนี้

หัวหน้าทีม ผศ.ดร.สิลดา อินทรโสธรฉันท์

รองหัวหน้าทีม ดร.มัลลิกา วัฒนะ

 

รายชื่ออาจารย์ผู้ให้การสนับสนุนในการอบรมค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิกก่อนการแข่งขันมีรายนามดังต่อไปนี้

1.ผศ.สันติ ทินตะนัย

2.ผศ.ดร.ปัญญาพล หอระตะ

3.ผศ.ดร.อุรฉัตร โคแก้ว

4.อ.ดร.วชิราวุธ ธรรมวิเศษ

 

รูปเพิ่มเติม

 

facebook like box

facebook like box