All for Joomla All for Webmasters

ประชาสัมพันธ์ตำราเรียนวิชา HCI

 

           ผศ. ดร. อุรฉัตร โคแก้ว รับมอบตำราวิชา HCI จาก อ. ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ เพื่อใช้ประกอบในการเรียนการสอนวิชา HCI ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งตำรานี้อ.สุมณฑาได้รับทุนสนับสนุนในการผลิตตำราจากสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

           ตำรานี้แต่งขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดและรูปแบบของการโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น หลักการและวิธีการที่สำคัญและที่เกี่ยวข้อง ไปจนสามารถประยุกต์เพื่อออกแบบระบบที่มีการโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยจะสอดแทรกตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ

           ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากตำราเล่มนี้ คือ ความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องการโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ ตำรานี้สามารถนำมาใช้ประกอบการเรียนในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนถึงผู้ที่สนใจ HCI สามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้จากหนังสือเล่มนี้

           นักศึกษาและผู้สนใจสามารถหาซื้อตำรานี้ได้ที่ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่บนคอมเพล็กซ์หรือศูนย์อาหารชั้น 2  เวลาทำการ 08.30-19.00 น.หรือติดต่อสั่งซื้อได้ที่ 082 745 7940 ในราคา 180 บาท

 

  

facebook like box

facebook like box