All for Joomla All for Webmasters

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างความรู้ทางคอมพิวเตอร์และไอทีสำหรับเยาวชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น –โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

        

 

              ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น-โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้อง 8103 อาคาร SC. 08 โดยมี ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกว่าต้อนรับ มี รศ.ดร. สมจิตร อาจอินทร์ รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าวรายงาน ว่า “กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น – โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางคอมพิวเตอร์และไอทีสำหรับเยาวชน ซึ่งในปีการศึกษา 2560 นี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 สืบเนื่องตามวัตถุประสงค์ของท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยปีที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ได้จัดโครงการกิจกรรมนี้ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน และเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักเรียนนายร้อยและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมกันกับนักเรียนมัธยมศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันจัดทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ภายใต้หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ กิจกรรมที่จัดขึ้นในปีนี้มีนักเรียนนายร้อย เข้าร่วมเป็นจำนวน 50 นาย นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 20 คนและนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ จำนวน 32 คน ข้าราชการและอาจารย์โรงเรียนนายร้อย 9 คน และอาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 114 คน”

                ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย กล่าวว่า “ขอต้อนรับข้าราชการ อาจารย์ นักเรียนนายร้อย ขอแสดงความขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ เสียสละเวลาอันมีค่า เพื่อมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์และแนวทางแก่นักเรียนนายร้อย นักศึกษา นักเรียน และขอแสดงความชื่นชมกับบุคลากรทุกท่านของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา นักเรียนนายร้อยและนักเรียนเยาวชน ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ส่งเสริมความรู้ประสบการณ์ที่ทันสมัยบนสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและความพร้อม ให้เยาวชน วัยรุ่นสมัยใหม่ในการก้าวไปสู่ชีวิตการทำงานในอนาคต นอกจากนั้นการที่ภาควิชาฯ ได้จัดให้นักศึกษาและนักเรียนนายร้อยได้รู้จักการทำงานร่วมกัน อันเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิตการทำงานและการที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปรองดองในอนาคต สอดคล้องตามแนวนโยบายการพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่รัฐบาลประกาศไว้ ให้สังคมไทยได้ก้าวต่อไปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศหรือดิจิทัล เยาวชนรุ่นใหม่ต้องรู้จักนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ สังคมหรือชุมชนต่อไป

 

 

             ต่อมา ได้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ภัยจากสื่อสังคมออนไลน์” โดย อ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ อ.ดร. ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ฟิสิกส์ดาราศาสตร์สำหรับเยาวชนคอมพิวเตอร์”

 

 

                  และในช่วงบ่าย คณะนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา(อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสรุปผลกิจกรรม ณ ห้อง 6323 ห้องประชุมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร SC. 06 ก่อนเดินทางกลับ

 

facebook like box

facebook like box