All for Joomla All for Webmasters

บริษัท น้ำตาลมิตรผล ประชุมหารือเพื่อพิจารณาให้ภาควิชาฯเป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ

 

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาคาร sc.06 คณะวิทยาศาสตร์ มข. สถาบันพัฒนามิตรผล บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด  กรุงเทพฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อหารือเรื่องการพิจารณาให้ภาควิชาฯเป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะให้กับบุคลากรในกลุ่มมิตรผล โดยมี ผศ.ดร. พิพัธน์  เรืองแสง  รักษาการหัวหน้าภาควิชาฯ  พร้อมด้วยคณาจารย์ให้การต้อนรับ

 

กลุ่มมิตรผล ได้ดำเนินการความร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการพัฒนาบุคลากรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในรูปแบบทวิภาคี จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาพืชศาสตร์, สาขาช่างกลเกษตร, สาขาเทคนิคเครื่องกล และสาขาไฟฟ้ากำลัง เพื่อผลิตบุคลากรของอุตสาหกรรมน้ำตาล และชีวพลังงาน ตามแนวทางโครงการสานพลังประชารัฐ(EMS:Excellent Model School) และยกระดับสมรรถนะบุคลากรไปสู่มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนั้น

 

ในการนี้ สถาบันพัฒนามิตรผล ได้เล็งเห็นถึงภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน่วงงานที่ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ จึงได้ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาให้ภาควิชาฯเป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะให้กับบุคลากรในกลุ่มมิตรผล

 

 

รูปกิจกรรม

facebook like box

facebook like box