All for Joomla All for Webmasters
Warning!   old website

นักศึกษาภาคคอมฯ เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับเงินทุนสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโครงการ Startup Thailand League 2017

 

นักศึกษาภาคคอมฯ เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับเงินทุนสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในโครงการ Startup Thailand League 2017

          7 หน่วยงาน ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) คือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ไทย(วว.) ได้ร่วมมือจัดโครงการ Startup Thailand League 2017 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีนักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า 50 ทีม

นักศึกษาจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น จำนวน 2 ทีม ประกอบไปด้วย ทีม Wash’s Easy และ ทีม Eat Land ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมแข่งขัน Startup Thailand League 2017 ในระดับอุดมศึกษา และได้รับคัดเลือกให้ได้รับเงินทุนสนับสนุนทีมละ 100,000 บาท ซึ่งมี อ.ดร.นันท์นภัส เบญจมาศ และ อ.ดร.สายยัญ สายยศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

          ทีม Wash’s Easy ประกอบไปด้วย นายรัตนพล ชัยแสน, นางสาวปภวรินท์  ศรีมีชัย, นางสาวคุณัญญา ยุปาระมี และ นายสายธาร โพธิ์ทอง Wash’s Easy เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเติมเงินออนไลน์เพื่อใช้ในการจ่ายค่าบริการซักผ้า โดยผู้ใช้สามารถจ่ายค่าบริการซักผ้าได้ง่าย ๆ เพียงแค่นำโทรศัพท์มาแสกน QR Code ที่ติดอยู่บนเครื่องซักผ้า ระบบก็จะหักค่าบริการจากผู้ใช้อัตโนมัติ นอกจากนั้นยังสามารถจองคิว ดูเครื่องซักผ้าที่ว่างและมีการแจ้งเตือนเมื่อผ้าซักเสร็จอีกด้วยส่วนทางด้านผู้ประกอบการสามารถทำได้หลากหลายเช่น จัดโปรโมชัน มีการแจ้งเตือนเมื่อเครื่องซักผ้าเสีย

          ทีม Eat Land ประกอบไปด้วย นายธินวรรธน์ มธุรส, นายคมเคียว ตั้งประเสริฐ, นายวนราช คำหล้า และ นางสาวชวรีย์ วัฒนานนท์เสถียร Eat Land เป็นแพลตฟอร์มที่เข้ามาอำนวยความสะดวกและช่วยแก้ปัญหาระหว่างร้านอาหารและผู้บริโภค โดยทางด้านผู้บริโภคจะเป็นแอปพลิเคชันแนะนำร้านอาหารที่ตรงตามความต้องการ พร้อมทั้งแนะระบบโปรโมชั่นราคาพิเศษ สามารถจองคิวได้ และมีจัดส่งอาหารแบบ Delivery ส่วนร้านอาหารจะเป็นระบบบริหารจัดการร้านอาหารแบบครบวงจรที่ทำงานร่วมกันกับแอพลิเคชัน

 

รูปกิจกรรม