All for Joomla All for Webmasters

นักศึกษาคว้ารางวัล Excellent Paper Award จากงานประชุมวิชาการ AUCC2018

 

 

          ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ ระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 , The 6 th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC 2018) ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

         AUCC เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หนึ่งในงานประชุมวิชาการประจำปีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2554 โดย 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างการยอมรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวคิดทางการสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และเป็นการฝึกทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง AUCC ได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักวิจัย และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน

 

โดยผลรางวัลที่นักศึกษาจากภาควิชาฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ AUCC 2018

ทั้งหมด 17 กลุ่ม เป็นบทความ 13 กลุ่ม และโปสเตอร์ 4 กลุ่ม ซึ่งได้รับรางวัล 15 กลุ่ม เป็นบทความ 11 กลุ่ม และโปสเตอร์ 4 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

บทความ รางวัลระดับ Excellent 2 กลุ่ม ได้แก่

 

1. หัวข้อ: การเปรียบเทียบสามขั้นตอนวิธีฟัซซีในการวิเคราะห์เกรดข้าว : ฟัซซีซีมีน แกธ-กีวา และกูสทาฟสัน-เคสเซล 

ผลงานของ นางสาวนิศาชล เงินโคกกรวด และนางสาวปริมญาวรรณ สัตนาโค  สาขา  CS

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.คำรณ สุนัติ และ ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา     

 

 

 

 

2 หัวข้อ: แอปพลิเคชัน คิดส์รูม

ผลงานของนายมหิทธา กิจเหล็กและนางสาวรัชดา ปุญญา สาขา  ICT

อาจารย์ที่ปรึกษาอ.ดร.มัลลิกา วัฒนะ

 

 

 

บทความ รางวัลระดับ Very Good  5 กลุ่ม ได้แก่

 

1. หัวข้อ: การระบุตำแหน่งม่านตาและการจำรูม่านตา

ผลงานของ นายภานุวัฒน์ สิทธิศักดิ์ธนกุล และ นายอภิวุฒิ ตรุษพิมาย  สาขา  CS

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.คำรณ สุนัติ และ ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา     

 

2. หัวข้อ: ระบบร้านซักรีดบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา: ร้านนิตยาซักรีด

ผลงานของ นางสาวจุฑาทิพย์  ตะโกสีย์  และ นางสาวนลินทิพย์  อุปละ สาขา  ICT

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.มัลลิกา วัฒนะ

 

3. หัวข้อ: เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝน

ผลงานของ นางสาวกมลชนก บัวโรยครบุรี และนายธนโชติ กมลรัตนา สาขา CS

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา   และ  ผศ.ดร.คำรณ สุนัติ

 

4. หัวข้อ: แอพพลิเคชันติดตามตำแหน่งป้องกันคนพลัดหลงและสูญหาย

ผลงานของ นายเกริกเกียรติ แถลงศรี และ นายชิติพัทธ์ ชาดง สาขา  ICT

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา   และ  ผศ.ดร.คำรณ สุนัติ

 

5. หัวข้อ: การศึกษาการตรวจรอยตำหนิของผ้าไหมโดยใช้การประมวลผลภาพ

ผลงานของ นางสาวแพรพลอย มณฑาทอง และ นางสาวมัลลิกา ศรีเพชร์  สาขา  ICT

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.มัลลิกา วัฒนะ

 

- บทความรางวัลระดับ Good 4 กลุ่ม ได้แก่

 

1. หัวข้อ: การศึกษาและประยุกต์ใช้การจัดกลุ่มแบบฟัซซี่ซีมีนส์ชนิดทนทานเมื่อไม่ทราบจำนวนกลุ่มข้อมูล

ผลงานของ นางสาวนิรมล โมลาขาว และ นางสาวสุทธิดา  โชตะวัน  สาขา  CS

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.คำรณ สุนัติ และ ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญ

 

2. หัวข้อ: ระบบจำแนกเสียงเด็กร้อง

ผลงานของ นางสาวธนาภรณ์ อินทรมณี และ นายศรัณญ์ สาพรหม สาขา  ICT

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา   และ  ผศ.ดร.คำรณ สุนัติ

 

3. หัวข้อ: ระบบจัดการไปราชการภายในประเทศของบุคลากร

ผลงานของ นางสาวปริสา  ใจหาญ และนางสาววทัชชา  สุริสาร สาขา  ICT

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.มัลลิกา วัฒนะ

 

4. หัวข้อ: การพัฒนาอัลกอริทึมระบบจัดตารางการแข่งขันกีฬา

ผลงานของ นายณัฐวุฒิ นามวงค์ สาขา  CS

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก

 

-โปสเตอร์รางวัลระดับ Good  4 กลุ่ม ได้แก่

 

1. หัวข้อ: ระบบแปลงตัวเขียนอักษรไทยให้เป็นตัวพิมพ์

ผลงานของ นางสาวกิตติวดี ยุระยาตร์ และ นางสาวอภิญญา ไชยสัจ สาขา  CS

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ปัญญาพล หอระตะ

 

2. หัวข้อ: การตรวจจับข้อความภาษาไทยบนรูปภาพด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง

ผลงานของ นายกฤษฎินทร์    นาคาแก้ว และ นางสาวณัฐธิดา    ปุงโนนลาน สาขา CS

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา  

 

3. หัวข้อ: แอปพลิเคชันวินิจฉัยโรคในใบอ้อย ด้วยซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน

ผลงานของ นายบวรภัค คำนูเอนก และ นางสาวณัฐชา โคตรนารินทร์ สาขา CS

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา  

 

4. หัวข้อ: ระบบตรวจนับการเข้าออกเพื่อคำนวณค่าไฟฟ้าจากอุปกรณ์ภายในอาคาร

ผลงานของ นายกฤษฏิ์ภาไช วันจงคำ และ นางสาวนลินทิพย์ แหวนทองคำ  สาขา CS

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อุรฉัตร โคแก้ว

facebook like box

facebook like box