All for Joomla All for Webmasters

การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และผลิตนักวิชาการ และนักวิชาชีพชั้นสูง เพื่อไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้มหาวิทยาลัยได้แบ่งประเภทการรับเข้าศึกษา รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2564

การส่งเอกสารตรวจร่างกาย รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2564

ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564  เวลา 16.00 น.

หลักสูตร CS         ส่งที่เมลล์   

หลักสูตร IT         ส่งที่เมลล์

หลักสูตร GIS       ส่งที่เมลล์

 


 

 รอบที่ 2.2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

 

จำนวนการรับเข้า

หลักสูตร

ปกติ

โครงการพิเศษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

-

80

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

25

80

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

35

80

 การส่งเอกสารตรวจร่างกาย รอบที่ 2 (2/2) โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

 ให้ส่งเอกสารภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 16.30 น. เนื่องจากวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการ 

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย มข.ได้ที่ https://admissions.kku.ac.th/checkform-kku64

(นำแบบฟอร์มรายงานตรวจสุขภาพร่างกาย ไปตรวจที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน)

โดยส่งเอกสารมาที่อีเมลล์ :-

หลักสูตร วิทยาการคอมพิวเตอร์  mail :  

หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ   mail :  

หลักสูตร ภูมิสารสนเทศศาสตร์   mail :

 

***หากเกิดปัญหาในการส่งข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-7102645***


 

 รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

 

จำนวนการรับเข้า

หลักสูตร

ปกติ

โครงการพิเศษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

45

60

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

70

70

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

80

65

 

กำหนดการรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564

Download ไฟล์ระเบียบการรับเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ฉบับ PDF ได้ที่นี่

 *ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ให้ตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

 

ข้อมูลเพิ่มเติมการรับเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลิงก์การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น >>>https://admissions.kku.ac.th

Facebook Page การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น >>> KKUAdmissionsOfficial

Facebook Page สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ >>> CSs@KKU

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานรับเข้าศึกษา โทร. 089-7102651 หรือ 043-009700 ต่อ 44456 44459

 

วีดีทัศน์แนะนำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

วีดีทัศน์แนะนำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากรายการเ(ก)รียนไหนดี