All for Joomla All for Webmasters
หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Published in Bachelor's Degree

หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

ดาวโหลดแผ่นพับ

รายละเอียด

1.  ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science Program in Information Technology       

2.  ชื่อปริญญา

ภาษาไทย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science (Information Technology) 
B.Sc. (Information Technology) 

 

ปรัชญา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) เป็นหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และคิดวิเคราะห์ทางวิชาการ มีความสนใจใฝ่หาความรู้ศึกษาตลอดชีวิต สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสำนึกในคุณธรรม จริยธรรม

วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ  ดังนี้
มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถประยุกต์งานเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรได้จริง
มีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์  และสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
มีความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ

 

 รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ประเภทของหลักสูตร

 หลักสูตรทางวิชาการ

ภาษาที่ใช้ 

 การจัดการเรียนการสอน  เอกสารและตำราในวิชาของหลักสูตรเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา

การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2554 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่  5  ตุลาคม  2559 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2559   

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

(3) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

(4) นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

(5) ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย

(6) นักพัฒนาเว็บไซต์

(7) นักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

(8) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

 

 

โครงสร้างหลักสูตร

นักศึกษาจะต้องมีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้จะต้องผ่านวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
         - กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
         - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 หน่วยกิต
         - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                              6 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
94  หน่วยกิต
    2.1 กลุ่มวิชาแกน
21 หน่วยกิต
         - คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 หน่วยกิต
         - พื้นฐานเทคโนโลยีสนเทศ
9 หน่วยกิต
   
    2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
53 หน่วยกิต
          1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ
10  หน่วยกิต
          2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์
19  หน่วยกิต
          3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์
12  หน่วยกิต
          4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ
6  หน่วยกิต
          5) โครงงานหรือสกิจศึกษา
6  หน่วยกิต
   
    2.3 วิชาเลือก
21  หน่วยกิต
   
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6  หน่วยกิต
รวม
131 หน่วยกิต

แผนการศึกษา

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น จำนวนหน่วยกิต
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  English for Communication 3
000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง  Civic Social Engagement 3
000 162 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  Life and Modern Technology 3
322 117 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1   Computer Programming I 3
322 161 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นแนะนำ  Introduction to Information and Communication Technology 3
 
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
15
 
รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม
15


ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

จำนวนหน่วยกิต

000 102 ภาษาอังกฤษวิชาการ 1  English for Academic Purpose I 3
000 132 ชีวิตกับสุนทรียะ  Life and Aesthetics 3
000 145 ภาวะผู้นำและการบริหาร  Leadership and Management 3
300 109 วิทยาศาสตร์กายภาพ  Physical Science 3
322 118 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2   Computer Programming II 3
322 162 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นแนะนำ  Introduction to Computer Organization and Architecture 3
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 33


ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น จำนวนหน่วยกิต
000 103 ภาษาอังกฤษและวิชาการ 2  English for Academic Purpose II 3
000 171 ชีวิตสุขภาพ  Healthy Life 3
316 201 สถิติขั้นต้น   Introduction to Statistics 3
322 212 โครงสร้างข้อมูล   Data Structure 3
322 336 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  Database System and Design 3
314 125 แคลคูลัส   Calculus 3
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 51


ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย จำนวนหน่วยกิต
000 168 การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา  Critical Thinking and Problem Solving 3
316 373 การวิจัยดำเนินการและการจำลองแบบระบบงานขั้นแนะนำ  Introduction to Operation Research and Simulation Modeling 3
322 221 ระบบปฏิบัติการ  Operating Systems ุ 3
322 222 เครือข่าย 1  Network I 3
322 239 โปรแกรมประยุกต์กับฐานข้อมูล   Database Application 3
323 245 วิยุตคณิตและการประยุกต์  Discrete Mathematic and Applications 3
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 69


ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น จำนวนหน่วยกิต
322 236 การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ  Web Application Programming 3
322 372 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  Systems Analysis and Design 3
322 376 ความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  Information and Communication Technology Security 3
322 431 เทคโนโลยีเว็บ  Web Technology 3
322 xxx วิชาเลือกเฉพาะด้าน 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 87


ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย จำนวนหน่วยกิต
050 108 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์  English for Sciences 3
322 131 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์  Human-Computer Interaction 3
322 391 ระเบียบวิธีทำวิจัย  Research Methodology 3
322 471 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  Management of Information Technology 3
322 473 การพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการ  Software Development and Project Management 3
322 491 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  Seminar in Information and Communication Technology 1
322 xxx
วิชาเลือก
3
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 106


(แบบเลือกเรียนวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น จำนวนหน่วยกิต
322 477 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ  Information Technology Entrepreneurship 3
322 494 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1  Computer Project I 3
322 xxx วิชาเลือกเสรี   Free Electives 3
322 xxx วิชาเลือก 9
 
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
18
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 124


ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย จำนวนหน่วยกิต
322 496 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2  Computer Project II 3
322 xxx วิชาเลือกเสรี  Free Electives 3
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 130


(แบบเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น จำนวนหน่วยกิต
322 477 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ  Information Technology Entrepreneurship 3
322 xxx วิชาเลือกเสรี   Free Electives 6
322 xxx วิชาเลือก 9
 
รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
18
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 124


ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย จำนวนหน่วยกิต
322 495 สหกิจศึกษา  Co-operative Education 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 130


รายวิชาที่เปิดสอน

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

30 หน่วยกิต

 

- กลุ่มวิชาบังคับ

21 หน่วยกิต

 

000 101 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

English for Communication 

3(3-0-6) 

 

000 102 

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1  

English for Academic Purposes I (EAP I) 

3(3-0-6) 

 

000 103 

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2  

English for Academic Purposes I (EAP II) 

3(3-0-6) 

 

000 168 

การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา  

Critical Thinking and Problem Solving 

3(3-0-6) 

 

000 155

พันธะทางสังคมของพลเมือง  

CIVIC SOCIAL ENGAGEMENT

3(3-0-6)

 

000 132 

ชีวิตกับสุนทรียะ  

Life and Aesthetics 

3(3-0-6) 

 

000 145 

ภาวะผู้นำและการบริหาร  

Leadership and Management 

3(3-0-6)

 

- กลุ่มวิชาเลือก

 9 หน่วยกิต

 

000 171 

ชีวิตสุขภาพ

Healthy Life                     

      3(3-0-6)

 

050 108

ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์

English for Science

      3(3-0-6)

 

000 162

ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

Life and Modern Technology

     3(3-0-6) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ       94 หน่วยกิต
 - กลุ่มวิชาแกน     24 หน่วยกิต
  2.1 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักเทคโนโลยี     15 หน่วยกิต
 

300 109

วิทยาศาสตร์กายภาพ

Physical Science

3(3-0-6)

 

314 125

แคลคูลัส

Calculus

3(2-2-5)

 

323 245

วิยุตคณิตและการประยุกต์

Discrete Mathematic and Applications

3(2-2-5)

 

316 201

สถิติขั้นต้น

Introduction to Statistics

3(3-0-6)

 

316 373

การวิจัยดำเนินการและการจำลองแบบระบบงานขั้นแนะนำ

Introduction to Operation Research and Simulation Modeling

3(3-0-6)

2.2 พื้นฐานเทคโนโลยี                                                                      9   หน่วยกิต

 

322 117

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

Computer Programming I  

3(2-2-5)

 

322 161

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นแนะนำ

Introduction to Information and Communication Technology

3(2-2-5)

 

322 162

องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นแนะนำ

Introduction to Computer Organization and Architecture

3(2-2-5)

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน      52         หน่วยกิต

1) กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 

 

 10         หน่วยกิต

 

322 376

ความมั่นคงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Information and Communication Technology Security

3(3-0-6)

 

322 471

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Management of Information Technology

3(3-0-6)

 

322 391

ระเบียบวิธีวิจัย

Research Methodology

3(3-0-6)

 

322 491

สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Seminar in Information and Communication Technology

1(1-0-2)

 

2) กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 

18        หน่วยกิต

 

322 336

ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ

Database Systems and Design

3(3-0-6)

 

322 372

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

Systems Analysis and Design

3(3-0-6)

 

322 431

เทคโนโลยีเว็บ

Web Technology

3(2-2-5)

 

322 131

การโต้ตอบระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

Human-Computer Interaction

3(2-2-5)

 

322 477

ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Entrepreneurship

3(3-0-6)

 

322 222

เครือข่าย 1

Network I

3(2-2-5)

 

3) กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 

 12        หน่วยกิต

 

322 118

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2

Computer Programming II

3(2-2-5)

 

322 473

การพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการ

Software Development and Project Management

3(3-0-6)

 

322 236

การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

Web Application Programming

3(2-2-5)

 

322 239

โปรแกรมประยุกต์กับระบบฐานข้อมูล

Database Application

3(2-2-5)

4) กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานระบบ

 

 6        หน่วยกิต

 

322 212

โครงสร้างข้อมูล

Data Structure

3(3-0-6)

 

322 221

ระบบปฏิบัติการ

Operating Systems

3(2-2-5)

 

นักศึกษาทุกคนต้องเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 6   หน่วยกิต

 

 

322 494

โครงงานคอมพิวเตอร์ 1

Computer Project I

3(0-6-3)

 

322 495

สหกิจศึกษา

Co-operative Education

6(0-18-9)

 

322 496

โครงงานคอมพิวเตอร์ 2

Computer Project II

3(0-6-3)

2) วิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า   18            หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มย่อยที่ 1 หรือกลุ่มย่อยที่ 2 หรือกลุ่มย่อยที่ 3 กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่จะเปิดสอนเพิ่มเติมอีกภายหลัง หรือกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และการจัดการ หรือที่ภาควิชาฯ เปิดเพิ่มเติมอีก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12         หน่วยกิต
กลุ่มย่อยที่ 1 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการจัดการสารสนเทศ
 

322 235

การทดสอบซอฟต์แวร์

Software Testing

3(3-0-6)

 

322 371

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

Software Engineering

3(3-0-6)

 

322 379

การจัดการความรู้

Knowledge Management

3(3-0-6)

 

322 381

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ

Strategic Planning of Information Systems

3(3-0-6)

 

322 382

นวัตกรรมกระบวนการ

Process Innovation

3(3-0-6)

 

322 475

การทำเหมืองข้อมูล

Data Mining

3(2-2-5)

 

322 478

การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์

Software Process Improvement

 

3(3-0-6)

กลุ่มย่อยที่ 2 การออกแบบและพัฒนาเว็บ

 

322 375

เทคโนโลยีเอ็กซ์เอ็มแอลและการประยุกต์

XML Technologies and Applications

3(2-2-5)

 

322 432

เทคโนโลยีการออกแบบเว็บ

Web Design Technologies

3(2-2-5)

 

322 433

เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส

Web Services Technology

3(2-2-5)

 

322 434

ระบบการจัดการเนื้อหา

Content Management System

3(2-2-5)

กลุ่มย่อยที่ 3 เครือข่ายและความมั่นคงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

322 223

เครือข่าย 2

Network II

3(2-2-5)

 

322 262

เครือข่ายไร้สาย

Wireless Networks

3(2-2-5)

 

322 334

การพัฒนาการประยุกต์แบบรับ-ให้บริการ

Client/Server Application Development

3(2-2-5)

 

322 421

ปฎิบัติการระบบข่ายงานและระบบปฎิบัติการ

Networking and Operating Systems Laboratory

3(1-4-4)

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   

 6         หน่วยกิต

 

เลือกเรียนได้จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

 

 

xxx xxx

 วิชาเลือกเสรี 

Free Electives

  6         หน่วยกิต

 

(1 Vote)
Last modified on วันจันทร์, 22 เมษายน 2562 09:12

facebook like box

facebook like box