All for Joomla All for Webmasters
Warning!   old website

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 

2.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 

3.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)