All for Joomla All for Webmasters

รายละเอียดทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี

**รายละเอียดทุนการศึกษาต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ทั้งนี้ขอให้ยึดตามประกาศรับสมัครในปีการศึกษานั้นๆ

 

โครงการรับสมัครนักเรียนทุนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการช้างเผือก)

ประเภททุนการศึกษา

ประเภทเข้าร่วม

คุณสมบัติทั่วไป

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้คือ เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาและมีผลการเรียนดี

3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

4. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร  มีความความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้คือ เคมี  ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ (โครงสร้าง 2 หรือ 3) ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชา

3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย

4. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

5. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร  มีความความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี

1.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75

1.2 มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวม 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75

2. เป็นผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันในโครงการดังต่อไปนี้และรางวัลที่ได้รับจะต้องไม่เกิน 2 ปี

2.1 ได้รับรางวัล (เหรียญ) ในระดับ ดี ถึง ดีเยี่ยม หรือผู้ผ่านรอบ 2 ของการสอบแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. หรือ

2.2 ได้รับรางวัลอันดับ 1 ถึง 3 จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยระดับนักเรียน หรือ

2.3 ได้รับรางวัลอันดับ 1 ถึง 3 จากการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังรายการแข่งขันต่อไปนี้ หรือ

  • การแข่งขันทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • การแข่งขันออกแบบพัฒนาเว็บไซต์
  • การแข่งขันพัฒนาหุ่นยนต์
  • การแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2.4 รางวัลจากการแข่งขันด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ และอื่นๆ ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือก

1. ผู้สมัครเข้าโครงการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทุกรายวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.00

1.2 ได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยรวมวิชา  เคมี ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ (โครงสร้าง 2 หรือ 3) ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5  รวมกันไม่ต่ำกว่า 3.25

สาขาวิชาที่จะรับเข้าศึกษา

1. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 4 คน

2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 คน

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 คน

1. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 5 คน

2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 คน

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 คน

กำหนดการการรับสมัคร

เป็นไปตามประกาศรับสมัคร แต่ละปีการศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

1. ใบคำรับรองของผู้บริหารโรงเรียน

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป และติดลงในใบสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5  จำนวน 1 แผ่น (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

5. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

6. ผลงานที่ได้รับรางวัล

1. ใบสมัคร

2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป ติดลงในใบสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 (ปพ.1) จำนวน  1 ชุด (รับรองสำเนา)

4. สำเนา รบ.1-ป  จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนา)

5. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของนักเรียน  จำนวน 1 ชุด (รับรองสำเนา)

6. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของบิดา มารดา และผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด  (รับรองสำเนา)

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบโครงการที่คณะดำเนินการ โครงการละ 350 บาท โดยจ่ายค่าสมัครผ่านธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ เงินค่าสมัครดังกล่าวจะไม่คืนให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ (หากสมัครแล้วไม่ชำระเงิน ถือว่าการสมัครสอบไม่สมบูรณ์)

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

เป็นไปตามประกาศรับสมัคร แต่ละปีการศึกษา

วันสอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

เงื่อนไขในการเข้าศึกษา

1. ผู้รับทุนจะต้องทำสัญญากับ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อรับทุนการศึกษาโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดโดยมี ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม เป็นผู้ค้ำประกันการทำสัญญา

2. ผู้รับทุนจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาเพื่อการแข่งขันและคณะผู้บริหารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

3. ผู้รับทุนจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน และมีความประพฤติดี

4. ผู้รับทุนจะต้องมีผลการเรียนดี กล่าวคือ ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 ในแต่ละปีการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกพิจารณาระงับการให้ทุน

5. ผู้รับทุนแต่ละบุคคล ต้องมีผลงานทางวิชาการและได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มในวารสารหรือเอกสารประชุมวิชาการ ระดับภูมิภาคขึ้นไป หรือต้องได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวดหรือแข่งขัน ในระดับภูมิภาค อย่างน้อย 2 รายการ หรือ ในระดับประเทศ อย่างน้อย 1 รายการตลอดระยะเวลาการศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. ผู้รับทุนจะต้องช่วยเหลือกิจกรรมของภาควิชาฯ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโปรแกรมเสริมและกิจกรรมพิเศษ ที่ภาควิชาฯ จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาในโครงการฯ ตามที่ภาควิชาฯกำหนดและมอบหมาย

7. ผู้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้า หรือนำเสนอผลงานในแต่ละภาคการศึกษา

8. กรณีที่ผู้ได้รับทุนยุติหรือยกเลิกการศึกษา หรือต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และ/หรือไม่ผ่านการเกณฑ์ตามสัญญารับทุนฯผู้รับทุนจะต้องชดใช้เงินตามจำนวนที่ได้รับทุนจากผู้ให้ทุนในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาการรับทุนฯ (ข้อ 6)

9. ผู้รับทุนโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อสำเร็จการศึกษาตามสาขาวิชาที่รับทุนแล้ว นักศึกษาจะไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10. ผู้ให้ทุนสามารถยกเลิกการให้ทุนแก่ผู้รับทุนได้ หากพบว่าผู้รับทุนประพฤติไม่เหมาะสม

1. นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องรับทราบเงื่อนไขการเป็นนักศึกษาของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกำหนดไว้ ในการนี้ บิดา หรือมารดา สามารถเป็นพยานในการรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวได้

2. นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการฯ

3. นักศึกษาจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน และมีความประพฤติดี

4. ต้องส่งผลงานเข้าประกวดหรือแข่งขันหรือมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 รายการแข่งขัน ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชาฯ

5. นักศึกษาจะต้องช่วยเหลือกิจกรรมของภาควิชาฯ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนตามโปรแกรมเสริมและกิจกรรมพิเศษ ที่ภาควิชาฯ จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาในโครงการฯ ตามที่ภาควิชาฯกำหนดและมอบหมาย

6. นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้า หรือนำเสนอผลงานในแต่ละภาคการศึกษา

7. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อสำเร็จการศึกษาตามสาขาวิชาที่ได้รับทุนแล้ว จะไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. มีคุณสมบัติตามที่ประกาศไว้และต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. ต้องช่วยเหลือกิจกรรมของภาควิชาฯ และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโปรแกรมเสริมและกิจกรรมพิเศษ ที่ภาควิชาฯ กำหนดขึ้นสำหรับนักศึกษาในโครงการฯ

3. ระหว่างการศึกษา ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  และข้อผูกพันตามสัญญาทุน

4. เมื่อสิ้นสุดภาคปลายแต่ละปีการศึกษา ผู้ได้รับทุนต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA.) ไม่น้อยกว่า 3.25   หากต่ำกว่า 3.25 จะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทุน

5. ผู้รับทุนแต่ละบุคคล ต้องมีผลงานทางวิชาการและได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มในวารสารหรือเอกสารประชุมวิชาการ ระดับภูมิภาคขึ้นไป หรือต้องได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวดหรือแข่งขัน ในระดับภูมิภาคขึ้นไป อย่างน้อย 1 รายการตลอดระยะเวลาการศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. กรณีที่นักศึกษาผู้ได้รับทุน ยุติหรือลาออกจากการศึกษา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และ/หรือไม่ผ่านการเห็นชอบของผู้ให้ทุนนักศึกษาผู้ได้รับทุนจะต้องชดใช้เงินตามจำนวนที่ได้รับทุนจากผู้ให้ทุน  ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนกำหนด

7. คณะกรรมการพิจารณาทุนสามารถยกเลิกการให้ทุนได้ หากพบว่านักศึกษาทุนประพฤติไม่เหมาะสม

8. เมื่อได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตแล้ว นักศึกษาจะไม่มีข้อผูกพันใดๆ กับภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี แก่ผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการฯ จำนวน 6 ทุน (สาขาวิชาละ 2 ทุน) ทุนการศึกษาประกอบด้วย

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน เดือนละ 4,000 บาท

3. ค่าร่วมกิจกรรมต่างๆของนักศึกษาที่ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดขึ้น หรือภาควิชาฯ อนุมัติ

 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการช้างเผือก)  ระดับปริญญาตรี จะได้รับค่าใช้จ่ายส่วนตัว ปีละ 60,000 บาท ( หรือ 5,000.- บาท/เดือน ) ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมในการศึกษา (ตามจ่ายจริง)  และค่าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาที่ภาควิชาฯ จัดขึ้น

สอบถามเพิ่มเติม

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40002 เบอร์โทร 089-7102645 (คุณนลัทพา หรรษาพันธุ์) หรือทางเว็บไซต์ http://www.cs.kku.ac.th ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (08.30-16.30 น.)

 

**รายละเอียดทุนการศึกษาต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ทั้งนี้ขอให้ยึดตามประกาศรับสมัครในปีการศึกษานั้นๆ

 

facebook like box

facebook like box