All for Joomla All for Webmasters

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)

1. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน

 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยได้รับเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ
 2. มีผลงานเคยได้รับรางวัลจาการประกวดโครงงาน  สิ่งประดิษฐ์    บทความวิจัย  หรือการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์   เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสารสนเทศภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกล  หรือที่เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ขอรับทุน
 3. สำเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกิน  2  ปี

 

2. จำนวนรับเข้าศึกษา

จำนวน  10  ทุน

 

3. การคัดเลือกและการประกาศผลสอบ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครทุน โดยให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสม  เพื่อทำการคัดเลือกผู้สมัครรับทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับทุน  ซึ่งจะประกาศผลให้ทราบโดยจัดทำเป็นประกาศภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน

 1. นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณา  จะต้องเป็นนักศึกษาหลักสูตรภาคปกติ  และที่มีคุณสมบัติครบตามข้อกำหนดในประกาศนี้  และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการคัดเลือก
 2. มีหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท/เอก  ในหลักสูตรขอภาควิชาวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

5. เงื่อนไขการรับทุน

 1. ต้องเป็นผู้ที่มีเวลาเรียนเต็มเวลา
 2. สามารถเป็นผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 1 รายวิชาต่อภาคการศึกษา
 3. สามารถปฏิบัติงานในเวลาตามภาระงานที่อาจารย์ที่ปรึกษามอบหมาย 
 4. ระยะเวลาในการสนับสนุนผู้ได้รับทุนให้เท่ากับจำนวนระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยไม่เกิน 2 ปี สำหรับปริญญาโท และไม่เกิน 3 ปี สำหรับปริญญาเอก
 5. ผู้ได้รับทุนจะต้องไดรับเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.5 เมื่อสิ้นสุดแต่ละปีการศึกษาทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในกรณีผู้รับทุนศึกษาใน หลักสูตรที่ทำวิจัยเป็นฐาน ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา
 6. ผู้รับทุนในระดับปริญญาโทจะต้องตีพิมพ์ผลงานวิจัยอันเนื่องมาจากการศึกษาในหลักสูตรในวารสารหรืเอกสารการประชุมวิชาการแบบ Full paper ระดับประเทศ และ/หรือ ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 บทความ 
 7. ให้คณะกรรมการพิจารณาประเมินผู้ได้รับทุนและพิจารณาให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับทุน

 

6. ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. สนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ทุนละ 80,000.- (ตามจ่ายจริง) ไม่เกิน 2 ปี 
 2. ค่าครองชีพเดือนละ 6,000 บาท
 3. ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์อาจยกเลิกโครงการนี้  หรือมีการเปลี่ยนแปลงสาระและลักษณะของโครงการที่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ได้ และหากมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้หัวหน้าภาควิชาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และคำวินิจฉัยของหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นที่สิ้นสุด

 

7. ผู้ที่สนใจ ติดต่ออาจารย์ตามความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยที่ผู้สมัครสนใจ

ตามรายละเอียด..เอกสารความเชี่ยวชาญ

หรือ

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
โทร 043-362188-91 ต่อ 101-5
โทรสาร 043-342910
เว็บ: www.cs.kku.ac.th

facebook like box

facebook like box