All for Joomla All for Webmasters

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)

หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (4+1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 

3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)