All for Joomla All for Webmasters
digitalTech
Warning!   old website

สำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มระดับปริญญาตรี

งานสหกิจศึกษา

ฝึกงานนักศึกษาภาคฤดูร้อน

สมุดบันทึกการฝึกงาน

สรุปผลการฝึกงาน

อภิปรายผลการฝึกงาน

แบบประเมินนักศึกษาฝึกงาน

แบบประเมินนักศึกษาฝึกงาน

แบบฟอร์มกรอกประวัติ(Resume)

แบบฟอร์มใบรับรองการฝึกงาน

แบบฟอร์มการขอใช้ระบบ Cloud/Host ภาควิชาฯ

 แบบฟอร์มการขอใช้ระบบ Cloud/Host ภาควิชา

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (รหัส  50 เป็นต้นไป)

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รหัส 52 เป็นต้นไป)

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รหัส 50 - 53 )

แบบฟอร์มตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัส 54  เป็นต้นไป 


แบบฟอร์มวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์

Your text...

{slider แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานบริการการศึกษา}
Your text...

กลุ่มไลน์

แจ้งเรื่องแนะนำเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ภาควิชาฯพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการ การจัดการเรียนการสอนได้ที่กลุ่มไลน์ CS KKU CREATIVE