All for Joomla All for Webmasters
digitalTech
Warning!   old website

ข่าวบุคลากร

Title Author Hits
อ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Digital Health สุขภาพในโลกดิจิทัล”และ “บทบาทขององค์กรภาครัฐในยุคดิจิทัล” Written by Super User 239
อ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ การประยุกต์ใช้ IT ในงานวิจัยทางด้านนวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Written by Super User 301
อาจารย์ภาควิชาฯร่วมเป็นกรรมการพิจรารณาการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20(คัดเลือกรอบที่2) Written by Super User 267
อ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร Project-based &Problem-based Learning through Flipped Classroom Written by Super User 432
อ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเข้าร่วมการศึกษาดูงานโครงสร้างพื้นฐาน ในการจัดการข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาลดีบุก Written by Super User 257
อ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นกรรมการร่วมคัดเลือกเทคโนโลยีฉลาดและเซนเซอร์สุขภาพ Written by Super User 316
ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Written by Super User 267
ประชุมพบปะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 311
รศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ ณ Sourthwest Minzu University, Chengdu ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 341
ภาควิชาฯขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 704

Page 1 of 4