All for Joomla All for Webmasters
digitalTech
Warning!   old website

ข่าวบุคลากร

Title Author Hits
อ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร Project-based &Problem-based Learning through Flipped Classroom Written by Super User 317
อ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเข้าร่วมการศึกษาดูงานโครงสร้างพื้นฐาน ในการจัดการข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาลดีบุก Written by Super User 180
อ.ดร.สุมณฑา เกษมวิลาศ ได้รับเชิญเป็นกรรมการร่วมคัดเลือกเทคโนโลยีฉลาดและเซนเซอร์สุขภาพ Written by Super User 228
ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Written by Super User 201
ประชุมพบปะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 199
รศ.ดร.ศาสตรา วงศ์ธนวสุ ได้รับเชิญให้บรรยายพิเศษ ณ Sourthwest Minzu University, Chengdu ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 246
ภาควิชาฯขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 633
ภาควิชาฯจัดประชุมสัมมนาแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560 185
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 238
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานที่สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(SIIT) 241

Page 1 of 4