All for Joomla All for Webmasters
digitalTech
Warning!   old website

การรับเข้าศึกษา

รอบที่1 

รับแบบ portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน/โครงการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ

1.1 การรับนักเรียนโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโยโลยีสารสนเทศ

1.2 การรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านคอมพิวเตอร์และเทคโยโลยีสารสนเทศ

 

รอบที่2 

การรับนักศึกษาระบบโควตา ที่มีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ

2.1 ภาคปกติ

2.2โดยวิธีพิเศษโครงการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการช้างเผือก)

2.3 โครงการพิเศษรอบที่ 1

 

รอบที่3

การรับสมัครนักศึกษารับตรงร่วมกัน

3.1 ภาคปกติ

3.2 โครงการพิเศษรอบที่ 2

 

รอบที่4

การรับสมัคร Admission